Sök

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nätverk, som nu består av 220 av landets 290 kommuner. Varbergs kommun deltar sedan 2008. Kommunens Kvalitet i Korthet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.

Syftet är att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. I Varberg använder kommunen måtten som en del i styrning och utveckling av kommunens verksamheter.

Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt kommunens skattemedel används och vad man får för pengarna. Måtten är hämtade från olika verksamhetsområden ger en indikation på hur Varberg ligger till jämfört med andra kommuner i nätverket.  

Här kan du ta del av resultatrapporten för 2015:

Resultat - Kommunens Kvalitet i korthet, 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Verktygslådan 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa beskrivningarna av måtten.

Kort beskrivning av kommunens resultat 2015

Tillgänglighet

Tillgängligheten undersöks bland annat genom en servicemätning via telefon och e-post, där syftet är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunen svarar på de frågor som ställs. Varbergs kommun har alltid fått bra betyg för bemötande och årets resultat visar en förbättring från 87 procent till 96 procent. Resultatet för svar via telefon har jämfört med motsvarande mätning föregående år minskat, medan svar via e-post har förbättrats. Varberg har en god placering jämfört med övriga deltagande kommuner. Andra faktorer som visar på god tillgänglighet i Varberg är öppettider för bibliotek, simhall och återvinningscentraler.

Fokus i kommunens utvecklingsarbete gällande plats på förskola har varit att samtliga barn ska få plats vid önskat placeringsdatum. Andelen sökande som erbjudits plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum har minskat från 93 procent till 89 procent. Väntetiden för dem som inte fått plats på önskat placeringsdatum har minskat från 21 till 18 dagar. I det systematiska kvalitetsarbetets årliga föräldraenkät Tyck till om ditt barns förskola svarar 94 procent av föräldrarna att de upplever sig nöjda med den förskola som deras barn tillhör.

Väntetiden för att få plats på ett äldreboende har ökat med i genomsnitt 44 dagar. Måttet är beräknat på de 95 personer som erbjöds plats under första halvåret 2015.

För Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd har en skärpning av definitionen inneburit ett annat sätt att se på måttet. Tidigare har en genomgång av alla akter gjorts för att kontrollera om tillfälliga beslut har fattats under utredningstiden, i så fall har dessa räknats med. SKL har nu förtydligat att det är det faktiskt registrerade beslutet som är det efterfrågade, vilket förklarar en ökning av Varbergs medeltal för antalet väntade dagar, från 15 till 26. Nytt för i år är också mätningen av andel personer som väntat mer än 14 dagar, vilket i Varberg var 76 procent av de sökande. Inom missbruk har utredningstiden fortsatt att öka, medelvärdet för 2015 ligger på 65 dagar, jämfört med 58 dagar 2014. Detta kan till stor del förklaras av att handläggarna varit underbemannade under året. Utredningstiden för barn och ungdom har sjunkit sedan 2014 och har nu ett medelvärde på 103 dagar.

Trygghet

Inom området Trygghet visar resultaten att den negativa trenden med ökat medeltal för antal barn per årsarbetande personal i förskoleverksamhet i kommunal och enskild regi har brutits efter att en politisk satsning gjordes för förskoleverksamheten inför 2015.

För hemtjänsten mäts antal olika personer som en hemtjänsttagare möter under en fjortondagarsperiod, här har inga förändringar skett för Varberg sedan föregående år. Urvalet är 150 kunder under två veckor i september-oktober; 100 kunder med kommunal utförare och 50 kunder med privat utförare. Resultatet ska ses som representativt enbart för detta urval, för att få fram det faktiska förhållandet behöver ett större urval undersökas.

Information och delaktighet

I årets KKiK finns några mått som visar på kontinuerliga genomsnittliga förbättringar för alla kommuner. Ett sådant mått är webbinformation, där Varberg har en god placering. Under området Invånarens delaktighet och kommunens information syns förbättringar som kan kopplas till ökat antal medborgardialoger och effektivare synpunktshantering.

Effektivitet

Kommunens effektivitet mäts i kostnader och uppnått resultat inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Vad gäller måttet Elever som klarat alla delprov för ämnesprov kan en slutsats dras om att de långsiktiga satsningar som gjorts på språkutvecklande arbetssätt har gett resultat. En specifik insats som kan nämnas är LiV (Läsutveckling i Varberg) som kartlägger elevers läshastighet i årskurs två och lägger fokus på att tidigt utveckla läsförmåga som har en positiv inverkan på alla ämnen i skolan.

Inom särskilt boende äldreomsorg har ett flertal av nyckeltalen som handlar om servicenivå förändrats sedan föregående år. Måtten för daglig verksamhet har plockats ur undersökningen för 2015.

Vad gäller Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar har antalet minskat från 43 procent till 13 procent. Enligt kvalitetskraven för särskilt boende krävs en (1) organiserad aktivitet.

Inom Boende enligt LSS §9.9 har en stor del av resultaten förändrats sedan föregående år. Individuellt anpassade aktiviteter per dag har enligt mätningen överlag minskat i Varberg, vilket beror på att mätetalet i KKiK utgår från en individuellt anpassad aktivitet per dag. I praktiken arbetar Varbergs Omsorg utifrån förvaltningens serviceåtaganden som innebär en individuellt anpassad kvalitet per vecka, och mätt efter detta mått har i själva verket en ökning av aktiviteter skett under året, från 9 % till 37 %.

För andelen ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning och/eller insats ses en förbättring från 81 procent till 76 procent jämfört med föregående mätning.

Samhällsutvecklare

Inom området Kommunen som samhällsutvecklare finns Varberg bland de 20 kommuner som har bäst resultat för andelen förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år. Det är en låg andel av kommunens befolkning som får försörjningsstöd och sjukpenningtalet bland invånarna är lägre än genomsnittet.

Resultat över andelen nya företag som har startats i kommunen visar en minskning sedan föregående år, men Varberg finns fortfarande med bland landets främsta kommuner.

När det gäller återvinning av material av hushållsavfall ligger Varberg något sämre till än genomsnittet, även om resultatet har förbättrats sedan 2014.

Anledningen till att andelen miljöbilar bland personbilar och lätta lastbilar i kommunens verksamheter har minskat är att urvalet har utökats till att nu gälla hela kommunkoncernen. Varberg finns trots detta bland de tio bästa kommunerna.

Resultatet för andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter har ökat.

Varberg hör till de 25 främsta kommunerna när det gäller Kommunen som en plats att leva och bo på. Det positiva resultatet kommer från den medborgarundersökning som genomfördes hösten 2014.

Här kan du ta del av resultatet  för 2014:

Resultat -  Kommunens Kvalitet i Korthet 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under våren 2014 blev Lena Andersson, Socialnämndens dåvarande ordförande och Ann-Loise Brolin, kvalitetsansvarig socialförvaltningen inbjudna som "gott exempel" till KKIK-träffen av Sveriges Kommuner och Landsting för att beskriva deras fantastiska arbete med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende.

ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Jonas da Silva

072-150 23 98
jonas.dasilva@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter