Sök

Kvalitet och utveckling i förskola och skola

Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att utveckla och säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på Skolverkets webbplats för kvalitetsarbete.länk till annan webbplats

Vision och målarbete

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna samt i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter.

Verksamhetsplan 2016-2019

VerksamhetsplanensPDF (pdf, 782.7 kB) syfte är att tydliggöra förvaltningsövergripande prioriterade strategier och processer som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De i verksamhetsplanen beskrivna strategierna för verksamheterna möter upp kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Strategierna syftar till att stödja och stärka verksamheternas utveckling så att barn och elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och kursplaner.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för de kommunala förskolorna och skolorna sker i kvalitetsdialoger på alla nivåer för att fördjupa analys och lärande för verksamheterna. Dialogerna skapar en djupare förståelse av verksamheten och dess utveckling än klassisk inrapportering.

På förskole- och grundskoleförvaltningen är det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannens nivå indelat i tre avstämningspunkter. Avstämningspunkterna är formulerade och placerade som följande på varandra. En god pedagogik som kartläggs under Kunskap och lärande tillsammans med en trygg arbetsmiljö och hög trivsel som är avstämningspunkt i Trygghet och trivsel, vilket antas ge höga resultat som visar sig under det systematiska kvalitetsarbetet sista avstämning Mål och resultat.

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande syftar till att från ett elevperspektiv utreda och analysera elevens syn på sin egen lärandeprocess och undervisningen. Avstämningen gäller för grundskolan. Arbetet baseras på en elevenkät, dialog med elever och analys av lärare och är ett kunskapsunderlag både för skolornas egna och huvudmannens utvecklingsarbete.

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel tar avstamp i elevhälsans arbete och ur ett elevhälsaperspektiv utreder och analyserar välmående och upplevelsen av trygghet i skolmiljön som arena för elevens lärande. Avstämningen gäller för alla verksamheter i förskola och skolan. Analys sker i barn- och elevhälsarådslag med ett tvärprofessionellt fokus på trygghet och trivsel. Kompetenser delaktiga i rådslaget är skolsköterska, psykolog, specialpedagog, speciallärare, rektor, förskolechef, verksamhetschef, förvaltningschef och kvalitetsstrateg/verksamhetsutvecklare.

Mål och resultat i skolan samt mål och kvalitet i förskolan

Mål och resultat i skolan samt mål och kvalitet i förskolan följs upp genom dialog med alla chefer. I grundskolan är fokus både på betygsutvecklingen och kvalitativt hur verksamheternas kvalitet är. Det sistnämnda är fokus i förskola, fritidshem och grundsärskolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter