Sök

Årsredovisning 2017

I årsredovisningen kan du läsa om hur skattepengarna användes under året, vilka fyra målområden kommunen fokuserar på 2016–2019 och hur detta omsattes i verksamhet under 2017.

En del av verksamhetens resultat finns med i bildspelet nedan. Under bildspelet ges en kort sammanfattning av årets ekonomi och verksamhet och hela årsredovisningen kan du läsa härPDF (pdf, 2.6 MB).

 

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 188 mnkr, vilket innebär ett överskott på 66 mnkr jämfört med budget. Överskottet kommer främst från en upplösning av tidigare års extra pensionsavsättningar. Nämnderna visar ett budgetunderskott på 102 mnkr, som framför allt beror på att pengar har avsatts för att återställa en deponi.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad, %

Cirkeldiagram som visar fördelningen av verksamhetens nettokostnad i procent, 2017.

Två finansiella mål

Kommunens två finansiella mål handlar om resultatnivå och soliditetsnivå. Båda målen är uppnådda för 2017. Soliditeten (exklusive lån till de kommunala bolagen) har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 66 procent. Grundekonomin är mycket god, men den intensiva investeringsperiod som kommunen är inne i ställer krav på översyn av både kvalitet och ekonomi inom driften för fortsatt uppnådda finansiella mål.

Investeringsnivå för Varbergs kommun

Stapeldiagram som visar investeringsnivåer för Varbergs kommun, 2017

Fyra strategiska målområden

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målområden som under perioden 2016–2019 ska styra arbetet i alla nämnder, förvaltningar och bolag.
1. Miljö och klimat
2. Bostäder
3. Utbildning och arbete
4. Hälsa och social sammanhållning

Avstämning av målarbete 2017

Många goda resultat från året redovisas inom de fyra målområdena. Samarbete mellan olika verksamheter blir allt vanligare, samtidigt märks behov av ökad samverkan för att kunna få snabbare utväxling på områden som systematiskt hållbarhetsarbete och byggstart av bostäder.

  • Inom miljö och klimat visar starka resultat att kommunen är på rätt väg inom målområdet, men det finns även områden där särskilda satsningar kommer att krävas för att nå ambitionsnivån om att vara ett uthålligt samhälle.
  • Årets bostadsmål är inte uppnått; av målsättningen 400 bostäder färdigställdes endast 297. Utifrån det arbete som pågår med ökad samverkan och nya arbetssätt för god planeringsberedskap väntas bättre resultat inom ramen för målperioden.
  • I skolan sker löpande utveckling på alla nivåer och Varberg har bättre skolresultat än riket. Ett aktivt arbete pågår för att förbättra kommunens företagsklimat och resultaten går åt rätt håll i de senaste mätningarna från SKL och Svenskt Näringsliv.
  • Inom målområdet hälsa och social sammanhållning pågår arbete med att skapa mötesplatser, öka delaktighet och inkludering, trygga vårdkedjan och motverka ungas ohälsa. Personalkontinuiteteten inom äldreomsorgen har förbättrats och utvärderingar visar på goda resultat för upplevd trivsel och trygghet inom både förskola och skola. Hela målredovisningen hittar du med start på sidan 15 i Årsredovisning 2017.PDF (pdf, 2.6 MB)

Som bilaga till årsredovisningen finns i år kommunens första personal- och hälsobokslutPDF (pdf, 6.5 MB) för fördjupad läsning om kommunen som arbetsgivare.

Tidigare årsredovisningar från kommunen finns här.

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Stefan Tengberg
0340-883 93

stefan.tengberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter