Sök

Socialnämnden

Gruppbild, politiker i socialnämnden.

Förtoendevalda politiker i socialnämnden. Foto: Marie Hidvi.

Socialnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Socialnämnden består av tretton ledamöter och fem ersättare. Från och med 2015 är Erland Linjer (M) ny ordförande och Turid Ravlo-Svensson (S) vice ordförande.

Vi ansvarar för

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Du som har blivit äldre behöver kanske extra hjälp för att kunna bo kvar hemma eller önskar söka plats på ett äldreboende. Har du en funktionsnedsättning kan du hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv. Även du som är barn eller förälder och behöver råd, stöd eller annan hjälp kan vända dig till olika verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde. Rådgivning och stöd kan också till exempel handla om ekonomiskt stöd, hjälp vid missbruk eller vid våld eller hot.

Nämnden har två utskott, ett arbets- och planeringsutskott och ett socialt utskott. Arbets- och planeringsutskottets bereder alla ärenden som ska beslutas av socialnämnden men har även viss egen beslutanderätt exempelvis vad gäller tillstånd att servera alkohol på restauranger.

Sociala utskottet behandlar individärenden i de fall då tjänstemännen inte får fatta beslut. Socialnämnden sammanträder en gång per månad och utskotten sammanträder två gånger per månad.

Övergripande mål

Socialnämnden har tagit fram fem prioriterade mål för att bidra till vision 2025, kommunfullmäktiges övergripande mål och strategiska inriktningar.

Målen är:

  • Främja hälsa och förebygga ohälsa genom att öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter.
  • Minska gruppen unga vuxna med behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser för att möjliggöra egenförsörjning genom ökat samarbete med reguljära marknadsaktörer.
  • Öka e-tjänster inom förvaltningens verksamhetsområde.
  • Profilering av äldreboenden för att tillgodose olika kundbehov.
  • Alla på socialförvaltningen ska ha adekvat kompetens.
ikon

Kontakta oss

Nämndskansliet

Norrgatan 25

0340-883 41

sn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter