Sök

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. Det innefattar till exempel idrottsanläggningar, konsthallar, ungdomsgårdar och bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och fem ersättare. Lena Språng (C) är ordförande och Jenny Bolgert (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. För genomförandet av nämndens beslut och för den löpande verksamheten har man till sin hjälp kultur- och fritidsförvaltningen.

Övergripande mål och vision

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål:

  • Vi ska bidra till en ökad miljömedvetenhet och ett förbättrat miljöbeteende hos medborgare och föreningar som är delaktiga i våra verksamheter och anläggningar
  • Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kreativa och kulturella näringar att etablera sig och verka i Varbergs kommun.
  • Vi ska i samverkan med andra nämnder verka för att utveckla en medveten miljögestaltning i hela Varbergs kommun.
  • Vi ska genom våra verksamheter bidra till att stärka människors självkänsla i samarbetet med föreningar och andra nämnder.
  •  Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att starta egna företag inom den kulturella och kreativa sektorn.
  • Vi ska med hjälp av våra bibliotek erbjuda miljöer, stöd och verksamheter som bidrar till att stärka elevernas studieresultat.

Kultur- och fritidsnämnden har utöver dessa fyra inriktningar tagit fram ett eget mål:

  • Vi ska bidra till att ungdomar och unga vuxna ges förutsättningar för delaktighet och en meningsfull sysselsättning
ikon

Kontakta oss

Kultur- och fritidsnämnden

Norrgatan 25
0340-880 00
0340-885 93
kfn@varberg.se

Självservice & blanketter