varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Hamn- och gatunämnden

Hamn- och gatunämnden

Hamn- och gatunämnden

Hamn- och gatunämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder och har ansvar för trafikfrågor och offentliga miljöer i kommunen. I uppdraget ingår utveckling, planering, byggande och drift inom nämndens ansvarsområden. 

Hamn- och gatunämnden består av elva ledamöter och fem ersättare. Micael Åkesson (M) är ordförande och Lennart Isaksson (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor och offentliga miljöer inom kommunen. I uppdraget ingår strategier, utveckling, planering, byggande och drift inom nämndens ansvarsområden.

Trafiksystemet utvecklas, utformas och tas om hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar sköts och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Samverkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och transportmönster. Parkering övervakas och myndighetsbeslut fattas inom trafikområdet.

Kommunens parker och grönområden, lekplatser, stränder och badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum utvecklas, utformas och tas om hand för att ge olika värden till medborgare och besökare samt ge rum för en varierad rad av aktiviteter. Torget utvecklas och sköts för att bidra till en levande stadskärna. Torget och annan offentlig plats upplåts för aktiviteter, evenemang och företagande.

Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och Träslövsläges hamn med farleder. Verksamheterna inom hamnen drivs och utvecklas utan kommunal skattefinansiering. I Varbergs innerhamn drivs och utvecklas Varbergs gästhamn.

De kommunala spåranläggningarna omfattas av spår inom hamnen till Södra Cell i Värö.

Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. Utöver privatflyg och företagsflygningar trafikeras flygplatsen även av nyttoflyg såsom brandflyg, sjöräddning och bevakningsuppdrag.

För att kunna hantera sitt ansvar och sina uppdrag har hamn- och gatunämnden en tjänstemannaorganisation till sitt förfogande, hamn- och gatuförvaltningen.

Övergripande mål och vision

Hamn- och gatunämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten:

  • Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende
  • Säkra, effektiva och hållbara resor & transporter
  • Varberg en attraktiv kommun att vistas i

Nämnden har också satt upp mål samt mått och indikatorer till varje inriktning som hamn- och gatuförvaltningen sedan arbetar med för att kunna mäta och följa upp verksamheten.

Förutsättningarna för att nå måluppfyllelse och hur nämnden prioriterar arbetet anges i detaljbudget/internbudget som beslutas efter att kommunfullmäktige fastställt nämndens ramar; ramarna beslutas vanligen i november varje år.

Utöver mål, inriktningar samt mått och indikatorer har hamn- och gatunämnden antagit flera strategidokument för att säkerställa att den verksamhet som levereras till medborgarna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter