varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Lokala säkerhetsnämnden

Gruppbild med poliker i lokala säkerhetsnämnden, bilden är tagen utomhus.

Förtroendevalda politiker i Lokala säkerhetsnämnden. Foto: Marie Hidvi

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981. Nämnden är en statlig myndighet som får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndens uppdrag

  • Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
  • Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen
  • Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet, Ringhals, myndigheter m fl. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker genomförandet i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den uppkomna frågan. Det kan exempelvis vara Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga myndigheter.

Vilka är vi?

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i närområdet av Ringhals; Varberg, Kungsbacka och Mark. Nämnden består av 22 ledamöter, 11 ordinarie och 11 ersättare. Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde lämnar företrädare för Ringhals aktuell information om verksamheten vid kärnkraftanläggningen, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som kan vara av värde för nämnden. Statliga myndigheter och länsstyrelsen medverkar regelbundet.

Nämnden genomför också studiebesök på Ringhals och på kärntekniska anläggningar. Vissa studiebesök samordnas med andra lokala säkerhetsnämnder. Protokoll och annat material från nämnden finns på Varbergs kommuns webbplats.

Om det trots allt händer en olycka

Regeringen har fastställt att det runt Ringhals ska finnas en inre beredskapszon som sträcker sig cirka 12-15 kilometer från anläggningen. Det finns en särskild beredskapsplan om en olycka skulle inträffa.

Ledamöter och ersättare mandatperioden 2015-2018

Varbergs kommun nominerar ledamöter och ersättare till Lokala säkerhetsnämnden vid Ringshals kärnkraftsverk. Miljödepartementet beslutar därefter om nämndens sammansättning.

ikon

Kontakta oss

Lokala säkerhetsnämnden

Magnus Eriksson

Utvecklingsstrateg
076-611 71 68
magnus.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter