varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Stadsbyggnadskontoret

Vi är en av kommunens tio förvaltningar. Stadsbyggnadskontoret utvecklar, planerar, driver och sköter byggnadsnämndens dagliga verksamhet och utför det uppdrag som byggnadsnämnden beslutar om inom sitt verksamhetsområde.

Vi ansvarar för

Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanering, planmässiga utredningar och handläggning av bygglov. På uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning utförs översiktsplanering och utredningar.

Vi ger rådgivning i frågor om bebyggelse och gestaltning som hör till verksamheten liksom ansvar för landskaps- och fastighetsinformation. På uppdrag utför vi mätningar och framställer kartor samt hanterar namn- och adressfrågor. 

Vi utför kontroll och tillsyn inom verksamhetsområdet. 

Hos oss finns den kommunala lantmäterimyndigheten som bland annat ansvarar för fastighetsbildning och olika slags förändringar i fastighetsbeståndet. 

Så arbetar vi

På stadsbyggnadskontoret är Cecilia Strömer stadsbyggnadschef. Stadsbyggnadskontoret arbetar med samhällsbyggnadsprocessen i nära samarbete med kommunstyrelsen och övriga förvaltningar.

I vår planering och byggande arbetar vi nära dig. Vi vill skapa goda möten och effektiva arbetssätt. Vi vill underlätta din vardag och möjliggöra dina drömmar.

Vi främjar en god samhällsutveckling och en långsiktigt hållbar livsmiljöhållning med naturresurserna och en god arkitektur.

Stadsbyggnadskontoret leds av stadsbyggnadschefen och har sex avdelningar; bygglov, plan, lantmäteri, geografisk information, stab och kundtjänst.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Byggnadsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. 

Våra mål för miljön och klimatet

 • Ta fram detaljplaner som bidrar till förtätning och ett effektivt mark
       och resursuttnyttjande med ett ökat serviceunderlag som följd ska
       tas fram i stadsområdet.
 • I planeringsprocessen bevakar vi vattenfrågor som havsnivå och
       dagvatten samt miljöstörningar som buller och förorenad mark.

Våra mål för företagsklimatet 

 • God framförhållning av planlagd verksamhetsmark ska underlätta
       både för nyetablering och möjlighet till tillväxt för verksamheter
       inom kommunen.
 • Ge en god service och arbeta med förbättringar så att vi hanterar
       ärendena effektivt utan att tappa kvaliten.
 • Vi deltar aktivt i FöretagsLotsen för att underlätta företagarnas
       kontakt med oss.

Våra mål för fler bostäder

 • En god planberedskap 
 • Leverera enligt strategiska planens utbyggnadsordning.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Förvaltningschef

Cecilia Strömer

0340-69 70 50

0721-83 51 96

cecilia.stromer@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter