varningsikon

2020-03-31

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Förskole- och grundskoleförvaltningen

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun har verksamhet för barn, elever och studerande i alla åldrar. Verksamheten rymmer förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskolor och grundsärskola.

Vi ansvarar för

Förskole- och grundskoleförvaltningen har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision 2025 ansvar för att utbilda barn och elever för morgondagens kompetenser och stärka deras självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna för att göra val utifrån sina mål och drömmar.

Förskole- och grundskoleförvaltningen stödjer förskole- och grundskolenämnden att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annnat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, personal, lokaler, kvalitet- och utveckling och IT. På förvaltningen finns också stöd i form av specialisttjänster, expedition och nämndadministration.

Så arbetar vi

På förskole- och grundskoleförvaltningen är Susanna Hanson är förvaltningschef.

Förskole- och grundskoleförvaltningen består av verksamhetområdena förskola, grundskola och barn- och elevhälsa. Därtill finns ett centralt kansli.

För förskolan och grundskolan finns ansvariga verksamhetschefer. De har som huvuduppgift att leda och stödja förskolechefer och rektorer samt utveckla sitt verksamhetsområde. Förskolechefer och rektorer är de pedagogiska ledarna för förskolor och skolor och har därtill bland annat ansvar för personal- och ekonomifrågor. Barn- och elevhälsans chef ansvarar för att leda och stödja den personal som arbetar med barn- och elevhälsafrågor övergripande i kommunen samt för att utveckla verksamheten.

Det centrala kansliet ansvarar bland annat för samordning av ekonomifrågor, personalfrågor, lokalfrågor, kvalitet- och utvecklingsfrågor, juridik, IT, kommunikation och nämndadministration. På kansliet finns också förvaltningens expedition. För kansliets personal, styrning och ledning ansvarar avdelningschef ekonomi och lokaler, administrativ chef och utvecklingschef.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

I förskole- och grundskoleförvaltningens förskolor, skolor och fritidshem möts barn, elever och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa tillsammans. Det är i mötet mellan barn, elever och personal som den motivation skapas som utgör grunden för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper, förmågor och kvalitéer.

Förskole- och grundskolenämnden har antagit tre prioriterade mål för 2016-2019.

  • Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat.
  • Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv.
  • Öka välmående och minska utanförskap.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter