varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunens organisation

Varbergs kommun har en organisation med politiska nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans ansvarar de för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen.

Politiska nämnder och förvaltningar

Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och är indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Det finns elva nämnder och tio förvaltningar i kommunen.

Förvaltningarna utför tjänster och ger service

Förvaltningarna utför tjänster och ger service inom till exempel för- och grundskola, social omsorg,  trafikplanering och kultur- och fritid.

Bolag och kommunalförbund

Varbergs kommuns organisation består också av  hel- och delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till avfall och återvinning.

Varbergs kommuns organisationsschema Kommunstyrelsens förvaltning Förskole- och grundskoleförvaltningen Stadsbyggnadskontor Hamn- och gatuförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarförvaltningen Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Förskole- och grundskolenämnden Byggnadsnämnden Hamn- och gatunämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Kommunalförbundet Räddningstjänstens Väst Kommunens revisorer Varbergs Bostad AB Varberg Energi AB Varberg Event AB Varbergs Fastighets AB Hallands Hamnar AB Varberg Vatten AB/VIVAB
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter