Sök

Kommunens organisation

Varbergs kommun har en organisation med politiska nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans ansvarar de för mycket av kommunens samhällsservice.

Politiska nämnder och förvaltningar

Den kommunala organisationen i Varberg är politiskt styrd och är indelad i olika nämnder som har ansvar för olika områden. Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Det finns elva nämnder och tio förvaltningar i kommunen.

Förvaltningarna utför tjänster och ger service

Förvaltningarna utför tjänster och ger service inom till exempel för- och grundskola, social omsorg,  trafikplanering och kultur- och fritid.

Bolag och kommunalförbund

Varbergs kommuns organisation består också av  hel- och delägda bolag, som tillhandahåller allt från lägenheter till avfall och återvinning.

Varbergs kommuns organisationsschema Kommunstyrelsens förvaltning Förskole- och grundskoleförvaltningen Stadsbyggnadskontor Hamn- och gatuförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarförvaltningen Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Förskole- och grundskolenämnden Byggnadsnämnden Hamn- och gatunämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Kommunalförbundet Räddningstjänstens Väst Kommunens revisorer Varbergs Bostad AB Varberg Energi AB Varberg Energi marknad AB Varberg Event AB Varbergs Fastighets AB Hallands Hamnar AB Hallands hamnar 50 % Varberg Vatten AB/VIVAB
ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter