varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kungörelse i byggnadsnämnden den 8 oktober 2020

Förslag till
Detaljplan för Torpa-Kärra 1:24, Kärradal, Varbergs kommun

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i norra delen av Kärradal vid Kärravägen cirka 10 kilometer norr om Varberg. Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder med visst inslag av handel och tillfällig vistelse som är anpassade till omkringliggande miljö.

Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Planförslaget berör samfälld mark.

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, John Ljungberg på mejladress john.ljungberg@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 882 47 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av John Ljungberg.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 3 december 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter