Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 september 2021

Förslag till
Detaljplan för Träslöv 5:36, Östra Träslöv, Varbergs kommun

Förslaget finns för samråd under perioden 9 september 2021 – 4 november 2021.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget i den östra delen av Varberg intill bostadsområdet Borgasgård. Fastigheten ligger inom utpekat utvecklingsområde för blandad bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt pröva lämpligheten för skolverksamhet, framför allt byggnation av en förskola i två våningar med friyta för minst 160 barn på östra Träslöv. Planen syftar även till att bevara biotopskyddade naturvärden inom området för att främja lekmiljö och ekosystemtjänster, samt möjliggöra gång- och cykelanslutning till framtida utbyggnadsområde.

Planförslaget berör samfälligheten Träslövs ga:15.

Digitalt samrådsmöte: Med anledning av corona/covid-19 anordnas ett digitalt samrådsmöte den 5 oktober 2021 kl. 18.00-19.00. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök www.varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 886 54 för att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg och på projektsidan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Det går även bra att kontakta handläggare Martina Wihäll på mejladress martina.wihall@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 886 54 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 november 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter