Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 28 december 2018

Detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 i Trönningenäs, Varbergs kommun

Upprättad den 13 december 2018, utsänd för samråd till och med den 24 januari 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget i Trönningenäs, cirka 7 km norr om centrala Varberg. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 13 stycken villor.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen bedöms vara av ringa intresse för allmänheten och angränsande fastigheter, därför kan planen genomföras med begränsat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär att planen inte avses att ställas ut för granskning efter genomfört samråd. Eventuella synpunkter måste därför lämnas inom samrådstiden.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Anders Lidén.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 januari 2019.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter