varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 17 juni 2021

Förslag till
Detaljplan för Igladammen 11, Getakärr 3:46 och Getakärr 5:1, Varbergs kommun

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.
Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Stora torget och omfattar förutom parken Kilen, även fastigheten Igladammen 11 där en bensinstation tidigare legat. Planområdet avgränsas av Ringvägen i norr, av Rosenfredsgatan och Södra vägen i väster samt av Danska vägen i söder.

Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen i enlighet med gällande förutsättningar som park.

Digitalt samrådsmöte: Med anledning av corona/covid-19 anordnas ett digitalt samrådsmöte den 31 augusti kl. 18.00-19.00. Efter en inledande presentation av planförslaget finns det möjlighet att ställa frågor. Besök varberg.se/aktuellaplaner för mer information om hur du ansluter till det digitala samrådsmötet. Det går även bra att kontakta handläggare Anna Modigh för att ställa frågor kring förslaget, se kontaktuppgifter nedan.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Det går även bra att kontakta handläggare Anna Modigh på mejladress anna.modigh@varberg.se alternativt på telefonnummer 0340- 881 61 för att ställa frågor kring förslaget. Handläggaren finns tillgänglig i juni under v. 25 samt i augusti från v. 33 och framåt.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 19 september 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter