varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 17 juni 2021

Förslag till
Detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8, Kärradal, Varbergs kommun

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för hela planområdet upphävs.

Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning av verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på Cafévägen och i Kolonibacken.

Planförslaget berör samfälld mark (Torpa-Kärra s:8, s:15 och s:18) samt anläggningssamfälligheter (Torpa-Kärra Ga:1, Ga:2 och Ga:23).

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.
Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, telefonnummer 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Det går även bra att kontakta handläggare Elisabet Wästlund på mejladress elisabet.wastlund@varberg.se alternativt på telefonnummer 010-505 41 95 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 2 september 2021. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter