Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 24 oktober 2019

Detaljplan för Almeberg 15, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 31 januari 2019 § 18 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 22 oktober 2019.

Den som lider skada på grun av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter