Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 12 september 2019

Förslag till

Detaljplan för Fläkten 7, Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 4 oktober 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget inom Susvinds verksamhetsområde, mellan Värnamovägen och Susvindsvägen, cirka två kilometer nordost om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att säkerställa befintlig in- och utfart mot Äckregårdsvägen samt omdisponera ytor för plantering längs Värnamovägen och därigenom möjliggöra ett ändamålsenligt utnyttjande av fastigheten.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplanen beöms vara av ringa intresse för allmänheten och angränsande fastigheter, därför kan planen genomföras med begränsat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det innebär att planen inte avses att ställas ut för granskning efter genomfört samråd. Eventuella synpunkter måste därför lämnas inom samrådstiden. 

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 4 oktober 2019.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter