Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 12 september 2019

för förslag till

Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m.fl., Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 3 oktober 2019.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget invid Nygårds Tångväg, cirka 1 km norr om Träslövsläge. Avståndet till Varbergs centrum är cirka 5 km. Syftet med planändringen är att reglera minsta tillåtna fastighetsstorlek så att avstyckning av enskilda fastigheter medges för de två befintliga fritidshusen söder om Nygårds Tångväg.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 3 oktober 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter