Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 12 september 2019

för förslag till

Detaljplan för del av Hunnestad 5:24 och 5:13, Hunnestad, Varbergs kommun

Finns utsänd för samråd till och med den 7 november 2019.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. Förslaget avviker från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Planområdet ligger i Hunnestad, cirka 9 km öster om Varbergs stad. Detaljplanläggningen syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder som är anpassade till omkringliggande miljö på fastigheterna Hunnestad 5:24 och 5:13.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Hunnestad s:1.

Öppet hus:
Onsdagen den 18 september kl. 16.00-18.00 i stadsbyggnadskontorets lokaler i
Gamlebygskolan, Östra Långgatan 14.
Då finns det möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av John Cronqvist.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 7 november 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter