Sök

Kommunens anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden av protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de övriga nämndernas sammanträden. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivandet av protokollet styr tiden för överklagande. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan.

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

ikon

Aktuella tillkännagivanden

ikon

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder

Datum

Tid

Plats

Beslutsunderlag

2018-01-16

18.00

Sessionssalen, Drottninggatan 11

Handlingar


Mottagningstider överförmyndaren

Ort

Dag

Öppettider

Besöksadress

Varberg

Måndag-fredag

10-12

Norrgatan 16

Falkenberg

Tisdagar

10-12, 13-16

Holgersgatan 22

Telefontider

Måndag-torsdag

10-12, 13-15

0340-880 00

Mer information om överförmyndaren

Kungörelser från Byggnadsnämnden

Detaljplan för Kaninen 1, Varbergs kommun

Upprättad den 22 juni 2017, reviderad den 14 december 2017, finns utsänd för granskning till och med den 21 januari 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger centralt beläget i Varberg nordost om rutnätsstaden vid korsningen Engelbrektsgatan och Sveagatan i ett område med främst mindre flerbostadshus och med ett antal mindre verksamheter.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med fyra våningar samt en inredd vind och ett parkeringsgarage i källarplan.

Förslaget finns tillgängligt på:
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg
Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Emma Cejie

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 21 januari 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslag senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Byggnadsnämnden

Detaljplan för Getakärr 4:1 och 6:15, Varbergs kommun

Upprättad den 7 september 2017, reviderad den 14 december 2017, finns utsänd för granskning till och med den 25 januari 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger inom Varbergs tätort, i korsningen Österängsvägen och Träslövsvägen, vid infarten till Varbergs sjukhus. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga om befintlig vägkorsning till en cirkulationsplats.

Förslaget finns tillgängligt på:
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg
Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80 e-post: bn@varberg.se

Detaljplanen handläggs av Elisabet Wästlund

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 25 januari 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Byggnadsnämnden

 

Detaljplan för TORPA-KÄRRA 15:9, Varbergs kommun

upprättad den 14 december 2017, utsänd för samråd till och med den 15 mars 2018.

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink

Planområdet utgör en del av Torpa-Kärra 15:9 i Kärradal, cirka 7 km norr om Varberg. Marken är privatägd och arrenderas av Caravan Club som bedriver campingverksamhet för husvagnar och husbilar.

Området består av en öppen slätt och gränsar i öster till en bullervall och Västkustbanan (järnväg), i väster den egna campingverksamheten och bostadsbebyggelse, i söder Kärradals camping och norr öppen jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att utveckla campingverksamheten och stärka det rörliga friluftslivet. Syftet är dessutom att genomföra en omstrukturering inom området så att servicebyggnader, lekytor m.m. får en bättre placering i förhållande både till de nya ytorna, men också i relation till närboende.

Förslaget innebär att campingområdet utökas norrut och mot öster med cirka 3 ha. Planförslaget gör det möjligt att anlägga ställplatser för de större campingfordon som nu är vanliga, även vintertid, samt tillskapar byggrätt för övernattningsstugor i norra kanten som ger en tilltalande gestaltning mot omgivningen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs/krävs inte

Strandskydd för Nisebäcken upphävs.

Samrådsmöte: 9 mars kl 17.00 på Caravan Club, Kärradal, i Terrassen Östra byggnaden, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på
Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-881 80, e-post: bn@varberg.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 15 mars 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå namn, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

BYGGNADSNÄMNDEN

 

Överklaga beslut

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Om du tycker att kommunen har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg.

De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
- beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning
- beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut i ett kommunalförbund om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter