varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kommunens anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden av protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de övriga nämndernas sammanträden. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivandet av protokollet styr tiden för överklagande. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan.

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

ikon

Aktuella tillkännagivanden

ikon

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder

Datum

Tid

Plats

Beslutsunderlag

2018-06-19

18.00

Sessionssalen, Drottninggatan 11

Handlingar

 

Mottagningstider överförmyndaren

Ort

Dag

Öppettider

Besöksadress

Varberg

Måndag-fredag

10-12

Norrgatan 16

Falkenberg

Tisdagar

10-12, 13-16

Holgersgatan 22

Telefontider

Måndag-torsdag

10-12, 13-15

0340-880 00

Mer information om överförmyndaren

Kungörelse byggnadsnämnden den 23 januari 2018

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2017 § 98 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 17 januari 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kungörelse byggnadsnämnden den 15 februari 2018

Detaljplan för Träslöv 30:1 m.fl.

Upprättad den 1 februari 2018, utsänd för samråd till och med den 12 april 2018.

Planområdet är beläget i utkanten av Varbergs stad cirka 2,3 km öster om Varberg centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 130 blandade bostäder samt ett vård. och omsorgsboende med 60 vårdplatser inom planområdet. Området omfattar cirka 7 hektar. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Förslaget finns tillgängligt på:

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg
 • Stadsbiblioteket Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuella planeröppnas i nytt fönster

  Ni är också välkomna till öppet hus den 15 mars 2018 i Furubergsskolans matsal (Engelbrektsgatan 96) mellan kl 16-18 då handläggaren finns tillgänglig för att besvara frågor kring förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-880 00
E-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Eva Örneblad.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg alternativ bn@varberg.se senast den 12 april 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- coh efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

 • 2018-06-15

  Kungörelse hamn- och gatunämnden 15 maj 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.


  Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00
 • 2018-06-15

  Kungörelse hamn- och gatunämnden 23 april 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.


   
 • 2018-06-15

  Kungörelse hamn- och gatunämnden 23 april 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.


   


Kungörelse byggnadsnämnden den 15 mars 2018

Getakärr 9:14 - Nybyggnad av restaurang

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov från 1 maj till 30 september under åren 2018 till 2020 för nybyggnation av restaurang inom fastigheten Getakärr 9:14.

Enligt gällande detaljplan får marken användas för hamntrafik och samhörig verksamhet. Sökandes förslag till verksamhet innebär en säsongsetablerad sommarrestaurang på parkeringen väster om campus och är ett avsteg från detaljplanen.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret
tel: 0340-880 00 eller bn@varberg.se. Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda
5 april 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Bua 10:248, 4:94 - Boulebana

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov för boulebana inom Bua 10:248 och Bua 4:94.

Enligt gällande detaljplan får ena delen av den sökta ytan användas till service, kontor, handel, hantverk, föreningslokaler, restauranger och bilservice och den andra delen får användas som naturområde. Föreslagen åtgärd är att uppföra en boulebana på 240m².

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret
tel: 0340-88000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda
5 april  2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 12 april 2018.
Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. Planområdet ligger i Varbergs centrum och västra delen av kvarterets

Snidaren, öster om Sveagatan och norr om Snidaregatan. Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra för större byggnation än vad den äldre detaljplanen medger. Planförslaget föreslår flerbostadshus inom de fyra rubricerade fastigheterna.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner
  länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Johan Mood.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnads-kontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 12 april 2018. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 12 april 2018.
Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram under föregående programarbete och därefter kompletterats för detaljplanen.

Detaljplanens syfte är att skapa bostäder, kontor och ge plats för centrumändamål utefter del av Birger Svenssons väg. Planförslaget medger uppskattningsvis möjlighet till uppförande av ca 90 lägenheter och ytterligare ca 7600 kvm BTA kontor och centrumverksamhet vara ca 300 kvm för restaurang. I och med den ändrade markanvändningen förädlas nuvarande industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse med avsikt att uppnå en tydligare och inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen ska sänkas i tunnel/tråg och ett nytt resecentrum planeras i närheten så ingår planområdet i den pågående stadsutveckling av stadskärnan norrut. Birger Svenssons väg kommer i den stadsutvecklingen ges karaktär av stadsgata.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340- 880 00, e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 12 april 2018. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m. fl. Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2017 § 521 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 7 mars 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2017 § 97 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kungörelse byggnadsnämnden den 12 april 2018

Getakärr 9:14 - Tidsbegränsat bygglov, soltak

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov från 1 maj 2018 – 1 maj 2028 för uppförande av soltak för elbilar på parkeringsplatsen vid Otto Torells Gata inom fastigheten
Getakärr 9:14. Soltaket avses uppföras på mark som inte får bebyggas, därav en avvikelse från detaljplanen.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 april 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Detaljplan för Kaninen 1, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 Bn § 44 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 3 april 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Detaljplan för Kvarnliden 9 m.fl., Varbergs kommun

Upprättad den 28 mars 2018, finns utsänd för samråd till och med den 7 juni 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i centrala Varberg mellan Östra Långgatan och Södra Vägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus, delvis med inriktning på ungdomsbostäder.

Öppet hus:
17 maj 16:00-18:00, Stadshus A sal A2, Engelbrektsgatan 15,
med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 juni 2018. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Detaljplan för Del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde Varbergs kommun

Upprättad den 28 mars 2018, utsänd för samråd till och med den 7 juni 2018. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Strandskydd för Getakärr 2:8 och del av Getakärr 2:6 upphävs.

Planområdet ligger ca 4 km nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett cirka 16 ha stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för verksamhetsmark som industri och lager, och på så vis möjliggöra en utveckling av den östra delen av industriområdet Kvarnagården.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 juni 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


Kungörelse byggnadsnämnden den 19 april 2018

Getakärr 9:14 - Tidsbegränsat bygglov, 14 ställplatser för husbilar

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov från 1 maj 2018 – 1 maj 2023 för anordnande av 14 ställplatser för husbilar på parkeringsplatsen vid hamnen inom
fastigheten Getakärr 9:14. Enligt detaljplanen ska området användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål, sökandes förslag innebär anordnande av ställplats för husbilar och därav en avvikelse från detaljplanen.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 3 maj 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se


Kungörelse byggnadsnämnden den 26 april 2018

Getakärr 9:60 - Tidsbegränsat bygglov, informationsbod

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov från 14 maj 2018 – 30 september 2018 för uppförande av informationsbod vid vallgraven vid Varbergs fästning inom fastigheten
Getakärr 3:60. Enligt detaljplanen ska området användas för naturparkområde som icke får bebyggas, sökandes förslag innebär uppförande av informationsbod och därav en avvikelse från detaljplanen.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 10 maj 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se


Kungörelse byggnadsnämnden den 3 maj 2018


Byggnadsnämnden har fått ansökan om bygglov för uppförande skärmtak ovanför 10 utslagsplatser på fastigheten Åskloster 1:102. Enligt detaljplanen får max 0 kvm bebyggas, sökandes förslag innebär en byggnadsarea på 162 kvm.

För information och handlingar kontakta Stadsbyggnadskontoret tel: 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda 17 maj 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se


Kungörelse byggnadsnämnden den 3 maj 2018

Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9 östra Holmagärde, Varbergs kommun

Detaljplanen finss utsänd för granskning till och med den 24 maj 2018.

Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde.

Behovsbedömning har gjorts. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Genom detaljplanläggningen upphävs en del av strandskydd för Himleån.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Träslöv S:5. Planförslaget berör även rättigheter tillkomna vid äldre vägförrättningar innebärande rätt att nyttja den så kallade Klastorps kyrkoväg respektive Korsgatan som båda är belägna inom planområdet.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Love Gardtman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 maj 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


Kungörelse byggnadsnämnden den 3 maj 2018

Detaljplan för Bua 1:13, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018 § 81 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 30 april 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kungörelse byggnadsnämnden den 9 maj 2018

Gästgivaren 15 - Tidsbegränsat bygglov, uteservering

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering under tidsperioden
1 april till 30 september under åren 2018-2022 vid fastigheten Gästgivaren 15, Kungsgatan 28, Blå Dörren Café & Bistro. Ansökan omfattar uteservering på Kungsgatan samt på Bäckgatan och avviker från gällande detaljplan då marken utgör allmän plats, gatumark.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 24 maj 2018, Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se


Kungörelse byggnadsnämnden den 14 maj 2018

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 § 42 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 7 maj 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kungörelse byggnadsnämnden den 17 maj 2018

Detaljplan för Adjunkten 6 m.fl. södra Sörse, Varbergs kommun

upprättad den 26 april 2018, finns utsänd för samråd till och med den 13 juli 2018.

Planområdet ligger i södra Sörse, mellan Sörsedammsvägen och Västkustvägen, cirka 1,5 km sydost om Varbergs centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus som varierar i höjd mellan 4 och 6 våningar. Syftet är också att ge utrymme för ett parkeringshus, en ny infart från Västkustvägen samt att förstärka områdets gång- och cykelvägar. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Öppet hus: onsdagen 30 maj kl 16:00-18:00 i stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Linnea Enochsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Detaljplan för Almeberg 15, Varbergs kommun

upprättad den 26 april 2018, finns utsänd för samråd till och med den 13 juli 2018.

Planområdet ligger strax norr om Träslövsvägen i korsningen Bryggaregatan/Mellangatan. Fastigheten är centralt beläget och angränsar i väster till rutnätsstaden.

Förslaget är i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av kommunfullmäktige 2010, som anger att kommunens största utbyggnad bland annat ska ske i staden och att det där eftersträvas en tät bebyggelse och effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i tre våningar med indragen fjärde våning ovan mark och med ett underjordiskt parkeringsgarage. På fastigheten rivs befintlig bebyggelse, en villa med uthus.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


Kungörelse byggnadsnämnden den 24 maj 2018

Ryd 1:10, Fönhult 1:3 och Skällinge1:2 - Bygglov, toaletter

Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov för nybyggnad av toaletter vid de kommunala badplatserna i:
Karl Gustav vid Mäsen jämte fastigheten Ryd 1:10, dnr 2018-548.
Kungsäter vid Oklången på fastigheten Fönhult 1:3, dnr 2018-540.
Skällinge vid Skällingesjön på fastigheten Skällinge 1:2, dnr 2018-543.
Nya torrtoaletter är tänkta att ersätta befintliga torrtoaletter.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 8 juni 2018, Byggnadsnämnden 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Kungörelse byggnadsnämnden den 24 maj 2018

Ändring av 1936 års stadsplan för Varberg, Varbergs kommun

upprättad den 5 maj 2018, utsänd för samråd till och med den 24 juli 2018. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet består av de cirka 155 fastigheter som berörs av den aktuella planbestämmelsen. Syftet med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av byggbar mark, höjd och placering kommer att gälla enligt nuvarande bestämmelser.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Skepparen S:1, Havstruten S:1 och Lilla Kari S:1.

Under samrådsmötet kommer det även att informeras om andra projekt i stadsområdet.

Samrådsmöte hålls den 31 maj kl. 17-19 i Folkets hus, Magasinsgatan 17, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7,
        Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Överklaga beslut


Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Om du tycker att kommunen har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg.

De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
- beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning
- beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut i ett kommunalförbund om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv. 


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter