varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Kommunens anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden av protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de övriga nämndernas sammanträden. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivandet av protokollet styr tiden för överklagande. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan.

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

ikon

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder

Datum

Tid

Plats

Beslutsunderlag

2018-08-07

18.00

Sessionssalen, Drottninggatan 11

Handlingar

 

Mottagningstider överförmyndaren

Ort

Dag

Öppettider

Besöksadress

Varberg

Måndag-fredag

10-12

Norrgatan 16

Falkenberg

Tisdagar

10-12, 13-16

Holgersgatan 22

Telefontider

Måndag-torsdag

10-12, 13-15

0340-880 00

Mer information om överförmyndaren


Kungörelse -  Ändring av eldningsförbud i Varbergs kommun 13 augusti

Beslut

 Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
 att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.
 1.  Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett
 typ av bränsle) och på alla platser. Grillning i upphöjd grill är tillåtet:
· på tomtmark.
 · i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

 2.  Tidigare beslut som gällde från den 26 juli 2018 om totalt eldningsförbud upphör således att gälla i och med detta beslut.

 3. Denna föreskrift träder i kraft 2018-08-13 klockan 12.00 och gäller tills beslutet  upphävs. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

Beskrivning av ärendet

Förtydligande av förbudet

Beslutet innebär att det till exempel inte är tillåtet att:
• använda engångsgrill.
• använda stormkök oavsett typ av bränsle.
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
• använda pyrotekniska artiklar utomhus.

Det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

Vid all grillning ska:
• grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
• släckutrustning finnas till hands.

Kommunen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrift om totalt eldningsförbud. Föreskriften beslutades gälla tills vidare.

Sedan föreskriften meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora lokala och regionala variationer. Räddningstjänsten Väst konstaterar att brandriskprognosen för kommunen kommande vecka sammantaget är lägre än tidigare veckors extrema värden. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av rådande totala eldningsförbud gör kommunen i samverkan med räddningstjänsten bedömningen att det är befogat att mildra eldningsförbudet i kommunen så att viss grillning är tillåtet på egen tomt och vid yrkesmässig
grillning. I övrigt kvarstår behovet av eldningsförbud som tidigare.

Beslut fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 27 februari 2018, § 33, punkt 24e.Kungörelse - beslut om totalt eldningsförbud i Varbergs kommun 25 juli 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

1. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett typ av bränsle) och på alla platser. Grillning i upphöjd grill är tillåtet:
• på tomtmark.
• i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

2. Tidigare beslut som gällde från den 26 juli 2018 om totalt eldningsförbud upphör således att gälla i och med detta beslut.

3. Denna föreskrift träder i kraft 2018-08-13 klockan 12.00 och gäller tills beslutet upphävs. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

Beskrivning av ärendet

Förtydligande av förbudet

Beslutet innebär att det till exempel inte är tillåtet att:
• använda engångsgrill.
• använda stormkök oavsett typ av bränsle.
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
• använda pyrotekniska artiklar utomhus.

Det är tillåtet att grilla på tomtmark med en upphöjd grill. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt  gräs, och med behörigt avstånd till skog.


Vid all grillning ska:
• grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
• släckutrustning finnas till hands.

All grillning sker på eget ansvar.

Kommunen beslutade den 26 juli 2018 att meddela föreskrift om totalt eldningsförbud. Föreskriften beslutades gälla tills vidare.

Sedan föreskriften meddelades har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) omprövat och ändrat sina rekommendationer om  eldningsförbud, utifrån att brandriskprognosen i landet nu visar på stora lokala och regionala variationer. Räddningstjänsten Väst konstaterar att  brandriskprognosen för kommunen kommande vecka sammantaget är lägre än  tidigare veckors extrema värden. Med hänsyn härtill samt efter utvärdering av rådande totala eldningsförbud gör kommunen i samverkan med räddningstjänsten bedömningen att det är befogat att mildra eldningsförbudet i kommunen så att viss grillning är tillåtet på egen tomt och vid yrkesmässig grillning. I övrigt kvarstår behovet av eldningsförbud som tidigare.

Beslut fattat i enlighet med
kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 27 februari 2018, § 33, punkt 24e.


Kungörelse - beslut om totalt eldningsförbud i Varbergs kommun 20 juli 2018

Beslut om totalt eldningsförbud i Varbergs kommun

Tidigare utförda eldningsförbud skärps nu med anledning av rådande väderläge och extremt höga brandrisk. Kommundirektören i Varbergs kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om totalt förbud mot eldning utomhus.

Beslut
Eldning utomhus är förbjuden i Varbergs kommun, undantaget grillning på privat mark godkänt av fastighetsägare.
Denna föreskrift träder i kraft 20 juli 2018 klockan 16:00 och gäller tills beslutet upphävs.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.


Kungörelse byggnadsnämnden den 19 juli 2018

Getakärr 2:21 och Getakärr 4:1 - Bygglov för nybyggnation av simhall, badanläggning 

Byggnadsnämnden har fått ansökan om bygglov för nybyggnad av simhall, badanläggning inom fastigheten Getakärr 2:21 och Getakärr 4:1.

Simhallen sammanbyggs med befintlig ishall inom området. Enligt gällande detaljplan får byggnad uppföras med en högsta nockhöjd på 10 m. Föreslagen byggnation avviker från gällande plan avseende en mindre del av byggnaden som bland annat innehåller startplan för vattenrutschbanorna. Denna del av byggnaden har en nockhöjd på 19,2 m. Föreslagen parkeringsyta öster om Simhallsgatan placeras till liten del inom område med användningen allmän plats, mark för gång- och cykelväg. En ny utfart från befintligt parkeringsområde planeras mot Stenåsavägen. Utfarten placeras på mark som i gällande plan har användningen allmän plats, park eller plantering.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg Direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 9 augusti 2018 på adress Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se

 

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 juli 2018

Getakärr 7:2 - Tidsbegränsat bygglov kontorspaviljong

Byggnadsnämnden har fått ansökan om tidsbegränsat lov för kontorspaviljong lov inom Getakärr 7:2
Ansökan gäller uppställning av bodar 2018 - 2024 för kontor och konferens i samband med tunnelbygget. Den aktuella platsen är belägen på andra sidan Birger Svenssons väg, sett från f d inlinesbanan. Mark som enligt detaljplan 429, antagen i januari 2018, ska användas som allmän platsmark; gata. Förslaget innebär en avvikelse från gällande planbestämmelser.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg Direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 26 juli 2018, Byggnadsnämnden 432 80 Varberg eller bn@varberg.se


Kungörelse byggnadsnämnden den 12 juli 2018

Träslövs hamn 1:1 - Tidsbegränsat bygglov kaffebod

Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av kaffebod med tillhörande uteservering på norra delen av hamnen, där detaljplanen medger uppställningsplats för mindre båtar inom fastigheten Träslövs hamn 1:1. Verksamheten söker lov för perioden
15 maj- 1 oktober under åren 2019-2023.

Sökande har idag bygglov för verksamhet fram till 1 oktober 2018. De söker nu en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg Direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se. Uppge dnr 2013-857.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 27 juli 2018, Byggnadsnämnden 432 80 Varberg eller bn@varberg.se

 

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 juli 2018

Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 2018-05-24 § 166 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 25 juni 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden
räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 juli 2018

Detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera, Varbergs kommun

upprättad den 21 juni 2018, finns utsänd för samråd till och med den 20 september 2018.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga förlängning av Kamremsgatan västerut på platsen för Susvindsspåret fram till Västkustvägen och ansluta där med en cirkulationsplats. Trafiklösningen ska även innehålla cykelbana och gångväg.

I en förstudie av trafiklösningen har flera möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom föreslås att separat gångbana läggs på den högre belägna banvallen mot skogen för att minska ljud- och ljusstörningar från trafiken som kommer att gå på andra sidan banvallen.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 20 september 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 juli 2018

Getakärr 2:23 - Tidsbegränsat bygglov kontorspaviljong

Byggnadsnämnden har fått en ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 31 december 2021 för en tillfällig kontorspaviljong inom fastigheten Getakärr 2:23 som ligger väster om fastigheten Fäljen 1 där Varbergs brandsstation finns. Den tillfälliga kontorspaviljongen är tänkt att placeras, där det idag finns en beachvollyplan på mark som enligt detaljplanen är allmän plats, park eller platering.

Enligt ansökan ska byggnaden användas av trygghetsteamet inom Räddningstjänsten Väst, som bland annat arbetar med natthemtjänst.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 19 juli 2018, Byggnadsnämnden 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

Kungörelse byggnadsnämnden den 5 juli 2018

Vare 3:8 - Bygglov transformatorstation

Byggnadsnämnden har fått en ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten Vare 3:8. Tänkt placering är cirka 55 meter nordväst om Vare kvarn och cirka fem meter från väg som ligger på fastigheten Vare s:12, Vare ga:1 har driftansvaret för vägen.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret tel: Varberg direkt 0340 - 88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella yttranden ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 19 juli 2018, Byggnadsnämnden 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.


Kungörelse byggnadsnämnden den 24 maj 2018

Ändring av 1936 års stadsplan för Varberg, Varbergs kommun

upprättad den 5 maj 2018, utsänd för samråd till och med den 24 juli 2018. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet består av de cirka 155 fastigheter som berörs av den aktuella planbestämmelsen. Syftet med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av byggbar mark, höjd och placering kommer att gälla enligt nuvarande bestämmelser.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planförslaget berör samfälld mark, marksamfälligheter som berörs: Skepparen S:1, Havstruten S:1 och Lilla Kari S:1.

Under samrådsmötet kommer det även att informeras om andra projekt i stadsområdet.

Samrådsmöte hålls den 31 maj kl. 17-19 i Folkets hus, Magasinsgatan 17, med möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7,
        Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se.

Detaljplanen handläggs av Pontus Karlsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 24 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


Kungörelse byggnadsnämnden den 17 maj 2018

Detaljplan för Adjunkten 6 m.fl. södra Sörse, Varbergs kommun

upprättad den 26 april 2018, finns utsänd för samråd till och med den 13 juli 2018.

Planområdet ligger i södra Sörse, mellan Sörsedammsvägen och Västkustvägen, cirka 1,5 km sydost om Varbergs centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus som varierar i höjd mellan 4 och 6 våningar. Syftet är också att ge utrymme för ett parkeringshus, en ny infart från Västkustvägen samt att förstärka områdets gång- och cykelvägar. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Öppet hus: onsdagen 30 maj kl 16:00-18:00 i stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns möjlighet att ställa frågor kring förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Linnea Enochsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Kungörelse byggnadsnämnden den 17 maj 2018

Detaljplan för Almeberg 15, Varbergs kommun

upprättad den 26 april 2018, finns utsänd för samråd till och med den 13 juli 2018.

Planområdet ligger strax norr om Träslövsvägen i korsningen Bryggaregatan/Mellangatan. Fastigheten är centralt beläget och angränsar i väster till rutnätsstaden.

Förslaget är i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av kommunfullmäktige 2010, som anger att kommunens största utbyggnad bland annat ska ske i staden och att det där eftersträvas en tät bebyggelse och effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i tre våningar med indragen fjärde våning ovan mark och med ett underjordiskt parkeringsgarage. På fastigheten rivs befintlig bebyggelse, en villa med uthus.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Förslaget finns tillgängligt på

 • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
 • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
 • Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 13 juli 2018.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.


Kungörelse byggnadsnämnden den 14 maj 2018

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 § 42 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 7 maj 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kungörelse byggnadsnämnden den 3 maj 2018

Detaljplan för Bua 1:13, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2018 § 81 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 30 april 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelse byggnadsnämnden den 12 april 2018

Detaljplan för Kaninen 1, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 Bn § 44 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 3 april 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för bostäder i Bläshammar, del av Bläshammar 5:1 m. fl. Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 23 november 2017 § 521 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 7 mars 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

Kungörelse byggnadsnämnden den 22 mars 2018

Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2017 § 97 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kungörelse byggnadsnämnden den 23 januari 2018

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, Varbergs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2017 § 98 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 17 januari 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 • 2018-06-26

  Kungörelse hamn-och gatunämnden 26 juni 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.


  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.Registreringsnummer: SGY285Fabrikat: Ford MondeoUrsprunglig uppställningsplats: Västra Vallgatan (stationen)Uppställningsplats: Kardanen vbg kommunFörfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

 • 2018-06-26

  Kungörelse hamn- och gatunämnden 26 juni 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats nedan.


  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.
   Registreringsnummer: JXG214
  Fabrikat: Volvo
  Ursprunglig uppställningsplats: Västgötagatan
  Uppställningsplats: Kardanvägen
  Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.
 • 2018-06-26

  Kungörelse hamn- och gatunämnden 15 maj 2018


  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.


  Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.
  • Registreringsnummer: WGZ172
  • Fabrikat: SAAB
  • Ursprunglig uppställningsplats: Torskvägen
  • Uppställningsplats: Gordon Hanssons bildemontering
  Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00
ikon

Överklaga beslut


Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Om du tycker att kommunen har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg.

De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
- beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning
- beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut i ett kommunalförbund om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv. 


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter