Sök

Personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda den personliga integriteten. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person.

Lagens huvudsyfte

Den svenska integritetsskyddslagstiftningen heter personuppgiftslagen (1998:204) och kallas för PUL. Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och bygger på ett EG-direktiv. Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Personuppgiftslagen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn och personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Personuppgiftslagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs med hjälp av datorer.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är insamling, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Information

Personuppgiftslagen kräver att kommunen informerar dig, som lämnar personuppgifter till olika kommunala verksamheter, om vad och hur dessa uppgifter kommer att användas. Du kan, efter att ha fått information, ge samtycke till hur dina personuppgifter ska användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns dock vissa användningsområden för personuppgifter som är tillåtna och där samtycke från enskild inte behövs.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

I Varbergs kommun är respektive nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive nämnds eller styrelses ansvarsområde.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud utses av nämnden/styrelsen. Personuppgiftsombud ska självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Personuppgiftsombudet ska bistå nämnden eller styrelsen med utbildning och information om personuppgiftslagen.

Möjligheten att begära rättelse

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

Om du av någon anledning anser att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, kan du alltså vända dig till den personuppgiftsansvarige och begära att få personuppgifterna korrigerade.

Registerutdrag

För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas i kommunens verksamheter har du enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år ansöka om ett registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge dig besked om personuppgifter som rör dig behandlas i verksamheten. Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas. Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.

Datainspektionen

Datainspektionen är en statlig myndighet som utövar tillsyn över personuppgiftslagen. Datainspektionen gör bland annat inspektioner på plats och ställer frågor till de ansvariga vid klagomål. Datainspektionen svarar på frågor från allmänheten, personuppgiftsombud och de personuppgiftsansvariga. Läs mer på datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor

Har du frågor om personuppgiftslagen går det bra att kontakta respektive personuppgiftsombud.

ikon

Kontakta oss

Kommunsekreterare

Marcus Andersson

Kommunkansliet
0340-69 71 94

070-291 71 02
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter