Sök

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena prövar om det var rätt av kommunen att fatta beslutet och det andra prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Det innebär att du kan överklaga beslut där du tycker att kommunen har överskridigt sin befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En begäran om laglighetsprövning ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsrätten avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.

Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär gäller beslut som rör dig som kommuninvånare. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är bygglov eller socialt bistånd. Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Adress till förvaltningsrätten:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter