Sök

Offentlig handling

Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen. Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en rättighet som ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Sekretess?

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En enskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver 'hemligt', 'förtroligt' eller 'konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingar i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar lämnas ut 'skyndsamt'. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Kommunstyrelsen bestämmer vad det kostar att kopiera.

Kan man få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om det skulle bli aktuellt finns det en möjlighet att kommunen kan ordna detta.

Får man vara anonym?

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingar. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingarna tog för långt tid, kan du överklaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter