Sök

Dataskyddsförordningen, GDPR

Här kan du läsa om dataskyddsförordningen (GDPR), hur den ska tillämpas och vilka rättigheter den enskilde har enligt förordningen.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Förordningen innehåller 99 artiklar.

Förordningen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om personen tydligt kan urskiljas på bilden.

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs med hjälp av datorer.

Behandling av personuppgifter
"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är insamling, registrering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Information
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen informera dig, som lämnar personuppgifter till olika kommunala verksamheter, om hur dessa uppgifter kommer att användas.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, med mera.
  • Finansiell information - din inkomst.

Vad gör vi med dina personuppgifter
Varbergs kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och kan där efter att komma att bevaras för arkivändamål enligt arkivlagen. För mer information om gallring och bevarande, se respektive nämnds dokumenthanteringsplan. 

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att begäras ut som allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets – och sekretesslagen. Observera att sekretessprövning alltid genomförs för att säkerställa att känsliga uppgifter inte sprids till obehöriga.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är i huvudsak endast direkt tillgänglig för de som har behov av dem för att kunna utföra förpliktelser gentemot dig. Varbergs kommun kan dock komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina personuppgifter kan även komma att delas med utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig.

Dina personuppgifter hanteras digitalt i IT-system som kan vara lokaliserade inom Varbergs kommuns organisation eller av en extern part och kommer indirekt vara tillgänglig för den personal som arbetar med driften av IT-system. Vid supportärenden och liknande kommer även leverantören av IT-system att ha indirekt tillgång till dina personuppgifter.

Personuppgifterna kommer inte i normalfallet att föras över till tredje land utan hanteras inom EU/EES. I de fall personuppgifterna förs över till tredje land kommer du få information om det.

Ansvarig för behandling av personuppgifter
I Varbergs kommun är respektive nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive nämnds eller styrelses ansvarsområde.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till de olika förvaltningarna.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud utses av nämnden/styrelsen. Dataskyddsombudet ska självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Dataskyddsombudet ska bistå nämnden eller styrelsen med utbildning och information om dataskyddsförordningen.

Varbergs kommuns nämnder och styrelser har tillsammans med Kungsbacka kommun ett gemensamt dataskyddsombud.

Möjligheten att begära rättelse
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade göra rättelse eller radera personuppgifter eller begränsa behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandlingen. samt rätten till dataportabilitet.

Om du av någon anledning anser att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen, kan du alltså vända dig till den personuppgiftsansvarige och begära att få personuppgifterna korrigerade.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till de olika förvaltningarna.

Registerutdrag
För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas i kommunens verksamheter har du enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter som behandlas i verksamheten. Information ska lämnas skriftligt inom skälig tid. Om du vill ha ett registerutdrag kontakta Varberg Direkt.

Om du har lämnat samtycke till att kommunen behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Kontakta i så fall den ansvariga förvaltningen.

Datainspektionen
Datainspektionen är en statlig myndighet som utövar tillsyn över dataskyddsförordningen och kan bland annat göra inspektioner på plats och ställa frågor till de ansvariga på kommunen. Du kan kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål om hur kommunen hanterar dina personuppgifter. Läs mer på

Datainspektionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Marinette Edlund

0300-834066

dataskyddsombud@varberg.se

Kommunsekreterare

Marcus Andersson

Kommunkansliet
0340-69 71 94

070-291 71 02
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter