Sök

Eget avlopp

Enskilda avlopp är ett begrepp som omfattar olika typer av avloppsanläggningar. Enskilda avlopp anläggs där det inte finns något kommunalt avloppsnät att ansluta till.

Varför rena avloppsvatten?

Det vatten vi använder i våra hushåll blir under användandet förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut i naturen. Oavsett om vattnet använts i handfatet, tvättmaskinen eller toaletten måste det renas. 

Sammansättningen av föroreningar varierar beroende på vad vattnet används till, men förenklat kan man säga att det vatten som använts i ett hushåll innehåller bland annat näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa föroreningar kan ge påtagliga negativa effekter om de kommer ut i vattenmiljön.

Utsläpp av näringsämnen kan orsaka övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med exempelvis algblomning och syrebrist som följd. Höga halter av näringsämnet nitrat i dricksvatten är dessutom skadligt, särskilt för små barn. Bakterier och virus kan förorena dricks- och badvatten och göra oss sjuka.

Vilka lagkrav gäller för enskilda avlopp?

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Sedan 1969 har det ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning. Tänk på att det är du som fastighetsägare med en enskild avloppsanläggning som ska se till att lagkraven uppfylls! Läs mer i broschyren Lagar och regler för dig med enskilt avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Befintliga avloppsanläggningar

Har du frågor angående en fastighets befintliga avloppsanläggning kan du använda miljö- och hälsoskyddsförvaltningens E-tjänst Enskilt avlopp vid ägarbyte, förfråganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har ett befintligt avlopp och funderar över om det är en väl fungerande anläggning eller om det behöver åtgärdas kan du börja med att titta på Avloppsguidens checklista Är ditt avlopp grönt, gult eller röttPDF (pdf, 488.4 kB). Om du är osäker, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen!

Vi rekommenderar också att du läser broschyren Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du förändra eller göra nytt avloppssystem?

Vid nyanläggning av enskilt avlopp eller förändringar av befintliga enskilda avlopp krävs tillstånd eller anmälan från miljö och hälsoskyddsnämnden.

Tillstånd krävs för avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas. Anmälan krävs för anläggande av avloppsanordning utan vattentoalett, och vid omgrävning eller byte av del i en befintlig avloppsanläggning.

För ett fåtal områden i kommunen krävs tillstånd även för anläggande av avloppsanläggning utan wc. För mer information se kommunens Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 45.3 kB).

Såväl tillstånd som anmälan ska sökas/göras i god tid. Innan anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning av tillstånds-/anmälningsprocessen

1. Börja med att läsa igenom informationsbroschyren Guide för små avloppsanläggningarPDF (pdf, 353 kB) och titta in på avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där hittar du mycket och viktig information!

2. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som informerar dig om handläggningsprocessen. Kontakta även en entreprenör som kan hjälpa dig att ta fram ett förslag på hur anläggningen ska utformas.

3. Boka en tid med en handläggare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som kommer ut och besöker er på fastigheten i samband med att en markundersökning (provgrop) genomförs. Eventuellt behövs en siktanalys för att få en uppfattning om förutsättningarna.

4. Fyll i blanketten Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordningPDF (pdf, 169.9 kB) och skicka in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontrollera att du fått med alla uppgifter och bilagor som efterfrågas i blanketten! Om allt är med från början går handläggningsprocessen fortare.

5. När ansökan/anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får du en bekräftelse. Om ansökan/anmälan inte är komplett ber vi dig skicka in det som saknas.

6. Eventuella remisser skickas ut till berörda (till exempel grannar) och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen granskar ärendet.

7. När din ansökan/anmälan är behandlad får du ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om anordningen bedöms uppnå de krav på rening som gäller vid fastigheten blir beslutet positivt och anläggningsarbetet kan påbörjas när beslutet vunnit laga kraft (efter fem veckor). Om anordningen däremot inte bedöms uppfylla reningskraven ges du möjlighet att föreslå en annan lösning, om detta inte görs får anmälan/ansökan avslag.

8. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill ha möjlighet att genomföra en slutbesiktning då anläggningen granskas på plats. Du meddelar senast tre dagar i förväg när anläggning beräknas vara färdig men ännu inte har täckts över.

9. Anlitar du en diplomerad entreprenör kommer du tillsammans med ditt beslut få två blanketter; en kontrollplan för enskilt avloppPDF (pdf, 116.4 kB) och ett utförandeintyg för enskilt avloppPDF (pdf, 89.3 kB). Kontrollplanen ska fyllas i under utförandet av arbetet av entreprenören. Utförandeintyget ska fyllas i av dig och entreprenören tillsammans när avloppsanläggningen är klar. Båda blanketterna ska sedan skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Utförandeintyget och kontrollplanen kan ersätta slutbesiktningen.

10. Bekräftelse på att slutbesiktning har gjorts och/eller att utförandeintyg och kontrollplan inkommit skickas till dig. Vivab informeras om avloppet. Därefter avslutas ärendet.

11. Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om den sköts på rätt sätt! I Råd för drift och skötsel av avloppsanläggningenPDF (pdf, 81.7 kB) kan du hitta några enkla råd för att få en väl fungerande anläggning.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar med att handlägga tillstånd/anmälningar för enskilda avlopp. Förvaltningen arbetar också med att inventera befintliga avloppsanläggningar i kommunen och se till så att bristfälliga anläggningar åtgärdas.

Mer information

För mer information om enskilda avlopp kan man bland annat titta på Avloppsguidens filmer. Nedan finns två exempel på bra filmer att titta på.

Trekammarbrunn och markbädd - Bra att vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn av enskilt avlopp - slamavskiljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slamtömning

VIVAB har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri som sköter all hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Vill du veta mer om slamtömning kan du se sidan om Slam och Latrin eller besöka VIVABs hemsida om slamtömning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter