varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vinnande förslagen i etapp 1

Collage över vinnande förslag i Västerport, etapp 1

2019 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Västerport, etapp 1. Längre ner på sidan finns bilder på de 12 vinnande förslagen samt juryns bedömning.

I markanvisningstävlingen om etapp 1 ingick sex kvarter, uppdelade i 12 lotter. Juryns uppdrag var att:

 • Bedöma de inkomna förslagen utifrån hur väl de uppfyllde kommunens krav på 
        gestaltning och hållbarhet.
 • Göra en bedömning av vilka förslag som tillsammans bildade den bästa helheten.

Förutsättningar de tävlande haft att rätta sig efter utgår från de inriktningar om hur Varbergs nya stadsdel ska utformas som finns i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 2016, PDF (pdf, 128.4 kB)samt det beslut från fullmäktige i december 2018 som mer i detalj slår fast vad som ska gälla för etapp 1, till exempel att:

 • Här byggs cirka 500 lägenheter och ett hotell på 14 våningar.
 • Fördelningen i antal bostadsrätter-hyresrätter ska vara 75% - 25%.
 • När det gäller bostadskvarteren är målsättningen en snitthöjd på 5 våningar
 • 50 procent av bottenvåningarna ska ha lokaler, av dessa ska hälften vara
  kommersiella, hälften icke-kommersiella
 • Pakeringsnormen ska vara densamma som i övriga centrala Varberg.

Varberg inspirerar

Bland de vinnande förslagen är de dominerande fasadmaterialen trä och tegel. Här finns både platta och vinklade tak, och taken är tagna i anspråk för allt från växthus och lekplatser till solpaneler och mötesplatser. Det starka kravet på hållbara lösningar slår igenom hos alla aktörer.

När det gäller gestaltning har arkitekterna inspirerats av de välkända byggnaderna i innerhamnen: Tullhuset, Hamnmagasinet och Fästningen så klart. Detta märks bland annat på material- och färgval, portiker och takvinklar. Men också andra byggnader i staden har inspirerat, likaså den historiska hamnverksamheten och båtlivet.

Vad händer nu?

Än så länge är inget hundra procent färdigt. Just nu pågår en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter.  I stort sett alla tävlingsförslag måste anpassas och/eller revideras för att nå upp till kommunens ambitioner när det gäller till exempel byggrätt, höjd, lägenheternas disposition med mera. Detta är en av uppgifterna för Västerports kvalitetsråd.
Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa detaljplanen för området.

12 lotter - 500 lägenheter

På den illustrerade bilden området för detaljplanen i etapp 1. Där ingår också hotellet, ett nytt p-hus, en byggnad på Hoken samt utökad byggrätt för Campus. På den andra bilden är de 12 lotterna i markanvisningen markerade. Under dessa två illustrationer följer sedan alla vinnare.
(Vinnarna på lott 2, 7 och 10 erbjöds marktilldelning på en annan lott än vad de tävlade om. Dessa förslag är därför omarbetade för att passa den nya lottens förutsättningar.)

Karta över lottindelning i Västerport, etapp 1


Lott 1. Byggaktör: Västkuststugan Arkitekt: Sköld Forsberg

Skiss av byggnaden Velum

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 2. Byggaktör: Tornet Arkitekt: White Arkitekter

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 3. Byggaktör: Riksbyggen Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 4: Byggaktör: Hökerum Arkitekt: Arkitekthuset i Jönköping

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 5. Byggaktör: Skanska Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 6. Byggaktör: Månsson Fastigheter Arkitekt: Semrén+Månsson

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 7. MVB Astor Arkitekt: Sjögren Arkitekter

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 8. Byggaktör: Serneke Arkitekt: Bornstein Lyckefors

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 9. Byggaktör: Etikhus Arkitekt: Radar Arkitektur och Monsén Arkitekter

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.

 

Lott 10: Byggaktör: Järngrinden/Mjöbäck Arkitekt: Kjellgren Kaminsky

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 11. Byggaktör: Hökerum Arkitekt: CREAM/Voten konsult AB

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 12. Arkitekt: JNA Bygg + DP Arkitekt: Johannes Norlander Arkitektur

Visualisering av byggnad

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.

Ett pussel för helheten

Att titta på förslaget ett och ett ger kunskap om just den byggnaden, däremot säger det inte så mycket om hur helheten ska bli. Att hitta både variation, harmoni och dynamik i det sammanlagda resultatet var en viktig uppgift för juryn. Projektet har tagit fram en svartvit skiss där man ser fasaderna om man tänker sig att man står på Hoken. Den lilla kanten bakom skorstenarna på mittbyggnaden är toppen av hotellet. Skissen visar endast byggnaderna, inget av den offentliga miljön.
I takt med att detaljplan och markanvisningsavtal blir färdiga, och vi vet mer i detalj hur kvarteren utformas, kommer vi att arbeta fram fler illustrationer.

Skiss över etapp 1, Västerport

En första skiss av ungefär hur det kan bli. Vyn är tagen från Hoken (Stenaterminalen)

Här nedanför är ännu en skiss, denna gång ur ett fågelperspektiv och i färg. Även här är det endast byggander som är illustrerade och också detta är en preliminär bild. Den ger ändå en uppfattning om till exempel volym, färgskala och takens variation.  

Skiss på teapp 1 Västerport från ovan

Om man flög över området skulle det se ut ungefär så här.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter