varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vad händer just nu?

Gamla färjeläget efter saneringen av marken.

Arbetet i etapp 1 i hamnen är nu avslutat - för denna gången.

På den här sidan får du kortfattad information om vad som är på gång i projekt Västerport just nu. Längst ner på sidan finns en grov tidplan för hela projektet.

Händer just nu

2021

2020

  • Den 14 februari gick granskningstiden ut för detaljplanen för Västerport etapp 1. Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hade båda begärt förlängning och inkom med sina yttranden den 29 februari. Ett antal utredningar behöver nu kompletteras och förtydligas, bland annat när det gäller klimatsäkring, markföroreningar och påverkan på närliggande kulturmiljö.  Länsstyrelsen vill se fördjupade utredningar om Västerport

2019

  • Den 19 december gick detaljplanen för Västerport etapp 1 ut på granskning. Förslaget finns utställt på Komedianten och stadsbyggnadskontoret (Gamlebyskolan) till och med den 14 februari.
  • I november 2019 börjar arbetet med att göra marken i Västerport byggbar. VIVAB inleder genom att bygga nya dagvattenledningar som ska ta hand om dagvattnet i området. Ledningarna kommer att grävas ner i Östra Hamnvägen. Gatan kommer vara öppen för trafik och arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2020.
  • Den 27 november 2019 höll Mark- och miljödomstolen förhandling i Varberg. Då behandlades kommunens ansökan om att få bedriva vattenverksamhet. I det här fallet betyder det att få tillstånd att fylla ut en mindre del av hamnbassängen samt utföra arbeten på kajen.
  • Den 27 augusti 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas marktilldelning i etapp 1.
  • Den 17 juni 2019 presenterades Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel som operatör för det nya hotellet i Västerport.
  • Samrådstiden för detaljplanen etapp 1 avslutades i slutet av maj 2019. Nu ska synpunkter från privatpersoner och remissinstanser gås igenom och sammanställas.
  • Den 14 maj 2019 var sista dagen för inlämning av bidrag till markanvisningstävlingen i etapp 1. En jury, där stadsarkitekt Maria Söderlund är ordförande, bedömer nu förslagen. Efter sommaren fattar kommunstyrelsen beslut om vilka som ska få bygga i Västerport.
  • Kommunstyrelsen har beslutat vilken intressent som får gå vidare med sitt förslag till ett nytt hotell i Västerport.
  • Utredning pågår vad som är den bästa användningen av Norra Västerport, det vill säga området norr om hamnbassängen. Området har speciella förutsättningar, bland annat på grund av närheten till hamnen, men det finns stora möjligheter för olika typer av verksamheter.  

Händer längre fram (ungefärlig tidplan)

2021-2022
Marksanering i etapp 1
Antagande detaljplan etapp 1
Kaj- och markarbeten etapp 1
Planeringsarbetet startar för nästkommande etapper

2023-2024
Mark- och kajarbeten färdigställs
Byggstart etapp 1
Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare
Planering för nästkommande etapper

2025-2028
Fortsatt utbyggnad av etapp 1
Projektering/markarbete etapp 2

2028 -
Fortsatt utbyggnad resterande etapper

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg
Stadsutvecklingsprojektet
0721-83 81 60
maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0708-30 47 14
cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter