varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Planarbetet - tid för granskning

Visualisering av Västerports "waterfront"

En skiss på hur bebyggelsen kommer se ut om du står längst ut på Hoken. Hotellet skymtar ovanför husen i mitten.

Detaljplanen för etapp 1 är nu ute på granskning. Förslaget finns utställt på Komedianten till och med den 14 februari 2020. Den 9 och 21 januari klockan 17-19 finns projektmedarbetare på plats för den som vill ställa frågor.
På den här sidan kan du läsa en kort beskriving av förslaget. Vill du titta på samtliga handlingar och utredningar, så finns de här.

Detaljplan etapp 1 i korthet

Enligt förslaget kommer etapp 1 att innehålla:

  • 500 lägenheter. Av dessa ska 75 procent vara bostadsrätter och 25 procent hyresrätter.
  • 50 procent av bottenvåningarna ska vara lokaler.
  • Stadsdelen ska innehålla en förskola, ett hotell och ett p-hus.
  • Hotellet består av en lågdel och en högdel. Lågdelen är på 5 våningar och högdelen 14 våningar.
  • Snitthöjden på resten av bebyggelsen ska vara 5 våningar.

Ändringar och kompletteringar

Under samrådstiden i våras lämnade olika remissinstanser, framför allt länsstyrelsen, synpunkter på förslaget. Utifrån dessa är nu detaljplanen kompletterad med ett antal utredningar, bland annat när det gäller buller från hamn och järnväg samt föroreningarna i marken.

Klimatförändringar

För att bättre kunna bedöma hur väl området är anpassat till kommande klimatförändringar har förslaget kompletterats med en analys av SMHI, rörande den beräknade havsnivåhöjningen de närmaste 100 åren. Projektet har också genomfört en så kallad skyfallskartering. Där har man tittat på hur dagvattnet kommer tas om hand i Västerport (och det nya stationsområdet) vid mycket kraftiga regn. Detta görs bland annat för att se till att inga nya lågpunkter ska bildas där vattnet inte kan rinna undan.
Alla nya utredningar - inklusive de som presenterades redan vid samrådet - finns nu samlade i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för etapp 1.

Karta över etapp 1 Västerport
Hotellet i Västerport

Hushöjder

Byggrätterna på några av lotterna som ligger längs med gränden har sänkts för att släppa in mer solljus på den relativt trånga gatan.
Hotellet har samma våningsantal som i samrådsförslaget (14 våningar). Av byggnadstekniska skäl höjs högdelen med 3,5 meter. Detta för att få den stabilitet som krävs för att skapa den indragna delen i mitten - "midjan"- på byggnaden, samt för att ge tillräckligt med utrymme för ventilation. Höjningen beräknas inte påverka den visuella upplevelsen av hotellet.

Hotellet i Västerport från strandpromenadens högsta punkt

Hotellet från Strandpromenadens högsta punkt.

För att bättre kunna visa hur relationen kommer bli mellan den nya bebyggelsen i Västerport och den befintliga staden, har projektet tagit fram 19 olika "utkikspunkter". På bilden till vänster visas till exempel hur mycket av stadsdelen och hotellet som kommer synas från Strandpromenadens högsta punkt. Här finns ett bildspel som visar alla vypunkterna, tagna från olika platser i Varberg.PDF (pdf, 2.1 MB) På en del av bilderna pekas hotellets högsta del ut med en vit pil. (OBS! De första bilderna gjordes innan det var klart vilka färger husen i etapp 1 kommer ha. Därför är alla byggnader vita - det kommer de givetvis inte vara i framtien!)

Vill du lämna synpunkter på planförslaget?
Mejla till byggnadsnämnden senast den 14 februari. Kom ihåg att skriva namn och adress så att vi kan diarieföra dina synpunkter. (Är du berörd fastighetsägare - lägg även till fastighetsbeteckning.)

Förslaget inklusive alla utredningar finns också tillgängligt på stadsbyggnadskontoret på Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14.

ikon

Kontakta oss

Planarkitekt

Annika Eklöv
Stadsutvecklingsprojektet
0731-51 81 54
annika.eklov@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Stadsutvecklingsprojektet
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter