Sök

Stationen och stationsområdet

Skiss över nya stationen. Illustration: Okidoki

Skiss över nya stationen. Illustration: Okidoki

Som en del i projekt Varbergstunneln ska en ny station byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Varberg växer och en ny station blir ett nav i staden och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

Varbergs nya stationsområde länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed nedsänkta plattformar kommer att ligga ungefär 150 meter norr om nuvarande station.

Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och bjöd in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning.

Aktuellt i projektet

Handlingar klara för station och stationsområde

Nu är systemhandlingarna klara för både station och stationsområde. Jernhusen ansvarar för stationen och kommunen för stationsområdet. Handlingarna har tagits fram i samråd med Trafikverket och Region Halland. Station och stationsområde kommer att börja byggas efter sommaren 2023 för att stå klart då den nya tunneln tas i drift i december 2024.

Hela området är klart 2025. Tills den nya stationen är på plats kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion.

Arkitekter valda för att utveckla den nya stationen

Arkitekterna Okidoki har i samarbete med 02 Landskap fått i uppdrag att fördjupa utformningen av Varbergs nya station och stationsområde.

Grundidén från det parallella gestaltningsuppdraget ligger fast med en stationsbyggnad i en stomme av trä med val av hållbara material och lösningar. Från det ursprungliga förslaget har Jernhusen gjort vissa justeringar främst vad gäller byggnadens höjd. Stationen är en viktig byggnad som behöver en tydlig gestaltning då den kommer vara en länk mellan den gamla staden och den nya stadsdelen Västerport.

Jernhusen detaljplanerar nu för alla resenärsfunktioner som ska finnas på stationen i Varberg. De utgår ifrån resenärens behov, en trevlig, trygg och funktionell station som gör det enkelt att resa kollektivt. Stationen ska vara trygg och välkomnade och även ha ett attraktivt serviceutbud med det man behöver som resenär.

Parallellt uppdrag hösten 2017

Arkitektföretagen Abako och Okidoki har haft som uppgift att ta fram ett förslag på utformning av stationsbyggnad och stationsområde. Båda förslagen tog sin inspiration från det närliggande havet och hade delar som inspirerades av stadens historik av stenbrytning och trä som en betydande exportvara. 

Utställning av förslagen

Förslagen ställdes ut i nuvarande stationens vänthall under vecka 51 och 52, 2017.

En öppen process, ingen vinnare

Ett parallellt uppdrag är en öppen process och ingen vinnare utsågs. Det slutliga förslaget kan därför vara en kombination av de två förslagen.

Båda arkitektföretagen har varit engagerade i ett tidigt skede med stationsområdet respektive Västerport.

Delar i utformningen

Viktiga delar i utformningen av den nya stationen och stationsområdet är:

  • mötesplatser
  • trafiklösningar, till exempel i korsningar/korsningspunkter
  • bytespunkter mellan olika trafikslag, inklusive taxistation och busstorg
  • parkeringar för bil och cykel

I december 2017 träffade kommunens representanter tre olika organisationer, hembygdsföreningen Gamla Varberg, kommunala handikapprådet och Räddningstjänst Väst, för att få höra deras förväntningar och krav på den nya stationen och stationsområdet.

En välkomnande plats

Varbergs nya stationsområde ska fungera som en länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport. Stationsområdet ska upplevas som en välkomnande plats.

I ett kvalitetsprogramPDF (pdf, 9.7 MB) tydliggör vi vilka värden kommunen önskar för nya stationsområdet. Det handlar om att stationen ska bli en del av staden, en attraktiv mötesplats och en välfungerande bytespunkt.

Ledord i arbetet

Det nya stationsområdet ska värna befintliga värden och berika staden med nya kvaliteter. Kommunstyrelsen har valt fyra ord som ska genomsyra utformningen av Varbergs nya stationsområde:

  • Levande - det är här det händer. Västkustens kreativa mittpunkt. 
  • Hav - kuststaden, lätthet i konstruktion, västerljus
  • Grönskande - lugn plats, planteringar, grönska
  • Sten - stenhuggartradition, blanda gammalt och nytt, natursten och betong 
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Karin Sjödin

Landskapsarkitekt, stadsutvecklingsprojektet

072-983 57 27

karin.sjodin@varberg.se

 

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter