Sök

Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

Illustration: Abako

2019 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Aktuellt i projektet

Vill du ha nyheter om projekt Varbergstunneln? Anmäl dig till våra e-postutskick.

Läs vad som händer i projektet just nu i intervjun med projektledaren från Trafikverket och Implenias projektchef på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny plats för bussar

Nu är vi igång med arbetet att bygga om kvarteret mitt emot stationen till ny tillfällig bussterminal. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. För att kunna bygga bussterminalen behövde en del parkeringar tas bort och några träd fällas. Träden kommer att ersättas av Trafikverket, de beställs nu och drivs sedan upp på plantskola under de år som tunneln byggs.

Planen är att bussterminalen ligger kvar i kvarteret Magasinsgatan – Kungsgatan – Eskilsgatan till dess att den nya stationen och stationsområdet är klara år 2024–2025. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.

Trafikomledningar och nya parkeringsplatser

Ledningsarbeten gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och antalet parkeringar minskar. Det gäller framför allt Östra Långgatan respektive Sveagatan mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan.

I höst asfalteras Göteborgsvägen som en förberedelse inför bygget av Varbergstunneln eftersom trafiken på Göteborgsvägen förväntas öka när delar av Västra Vallgatan stängs under byggtiden. Vi byter gatsten mot asfalt för att minska buller och för att gatan ska klara ökat slitage. Asfalteringsarbetet kommer att innebära begränsad framkomlighet för fordonstrafik i området.

Ledningsarbetena och byggnation av den nya bussterminalen gör att parkeringar behöver tas bort tillfälligt eller permanent i området runt stationen. Vi har nu öppnat en ny parkeringsplats med 130 platser på före detta inlinesbanan utmed Birger Svenssons väg. Förhoppningsvis kan vi också snart göra parkeringsplatser där Bullerbyns förskola ligger idag. Ska du besöka centrum finns det oftast lediga platser i våra parkeringshus.

Upphandling av entreprenör

Trafikverket har i juni valt Implenialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Sverige AB som entreprenör för byggprojektet. Implenia är ett byggföretag med erfarenhet av tunnelbygge i både Stockholm och i Malmö. Det som ska byggas är bland annat tunnel, järnvägsspår, godsbangård, broar och andra byggnader.

Regering ger klartecken för tunneln

Varbergstunneln finns med som ett av projekten i den nationella infrastrukturplanen, som regeringen presenterade den 4 juni.

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft

Regeringen beslutade den 31 maj om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra. Läs mer om järnvägsplanen på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner har vunnit laga kraft

Båda detaljplanerna, som krävs för bygget av Varbergstunneln, har vunnit laga kraft. En viktig leverans från Varbergs kommun till Trafikverket, som ska bygga tunneln och dubbelspåret. De överklaganden som lämnats in avslogs i mars av Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, vann laga kraft den 11 januari 2018 medan detaljplanen för bergtunneldelen vann laga kraft den 17 januari.

Förberedande arbeten under 2018

Nu pågår förberedande arbeten som måste göras innan byggstart av själva järnvägsanläggningen.

Trafikverket byter signalställverk vid stationen och drar kablar utmed järnvägen.

Trafikverket har bytt plattformstaken/väderskydden på nuvarande perrongerna tills nya stationen är på plats cirka 2024.

Trafikverket gör under året arkeologiska undersökningar inför byggandet av Varbergstunneln. Dessa undersökningar görs för att se om fornlämning finns bevarad där tråg och station ska byggas. 
Intervju med arkeologerna

Ledningsomläggningar är i gång i området nära stationen. 

Trafikverket behöver under året göra förberedande arbeten med att ersätta och flytta befintliga ledningar där betongtunneln kommer byggas. Dessa arbeten sker på marken där dagens bussterminal ligger, området norr om stationsbyggnaden längs Västra Vallgatan. Därför byggs en ny bussterminal i kvarteret mitt emot stationen.

Parallellt arkitektuppdrag för stationen och stationsområdet

Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning. Arkitekternas förslag presenterades i november 2017 och Jernhusen har nu valt att gå vidare med Okidokis förslag. Under 2018 ska en programhandling, en slags målbild, tas fram gemensamt av Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland. 

Beslut som återstår innan byggstart

Följande beslut måste finnas på plats för att Varbergstunneln ska börja byggas:

  • Miljödom ska vinna laga kraft

Tillåtlighetsbeslutet

Det var den 21 mars 2013 som regeringen gav ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen gav klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland. Sju kilometer dubbelspår ska byggas från Lassabacka till Breared. Cirka tre kilometer av dessa komma läggas i en tunnel under staden, från nya stationen och söderut.

Trafikverket planerar och bygger

Byggstarten är planerad till 2019 och enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024. Under byggtiden kommer det att finnas en tillfällig tågstation strax väster om nuvarande station.

Det är Trafikverket som planerar och anlägger både järnväg och tunnel. Statens utbyggnad av Västkustbanan har pågått i många år. Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund och enkelspåret genom Varberg är en av banans två enkelspåriga ”flaskhalsar” som finns kvar.

Station i centrum

Varberg kommer att få ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station. Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta och effektiva bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum.  Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande och dynamisk vilket i sin tur skapar en attraktiv stad.

Mindre buller och ökad trafiksäkerhet

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Resultatet blir att den barriär-och bullerkälla, som järnvägen utgjort i centrum och söderut mot Apelviken, försvinner. I samband med det kan också flera farliga plankorsningar tas bort, vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

Snabbt, effektivt och miljövänligt

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den har också en vidare koppling norrut mot Oslo och planer finns för en fortsatt förlängning söderut mot kontinenten. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Trafikverket formulerar det så här: "Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet."

Så här ser den nya sträckningen ut:

Detaljplan för spårdragning, Varbergstunneln

Planeringsstadiet

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel. Hur detta ska se ut beskrivs i en järnvägsplan. Kommunens uppgift är bland annat att ta fram detaljplaner och att arbeta för att lösningen blir så bra som möjligt ur lokalt perspektiv. Trafikverkets arbete med järnvägsplanen och kommunens arbete med detaljplanerna löper parallellt.

Under våren 2015 genomfördes samråd om detaljplanerna och järnvägsplanen. Ett år senare, 2016, ställdes detaljplanerna och järnvägsplanen ut för granskning. Den 23 maj 2017 antogs detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen är också fastställd. Med i planeringsarbetet är också det statliga bolaget Jernhusen AB, som äger stationen och mark omkring denna.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet

072-183 81 60

maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter