varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Så planerar vi

Tre personer står lutade över en karta och pekar

Foto: Hidvi Group

Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, verka i och besöka. Kommunens vilja är att planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Att utveckla Varberg på ett långsiktigt hållbart sätt kräver tid och planering. På denna sida kan du läsa om hur vi arbetar med att skapa förutsättningar och planera för ett växande Varberg.

Varbergs kommun ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden i kommunen. Planering görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I översiktsplanen beskrivs den långsiktiga utvecklingen av kommunen vilken ligger till grund för fortsatta ställningstaganden, planering och genomförande. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Översiktlig planering

Den övergripande inriktningen i Varbergs översiktsplan är att bygga vidare på befintlig struktur med en stark stad, livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. Genom att planera utifrån denna inriktning ökar möjligheterna att resa hållbart samt möjligheterna att erbjuda boende med närhet till service både i staden som på landsbygden.

Genom förtätning bygger vi hållbart, drar fördel av befintlig samhällsservice och infrastruktur samt bidrar till en tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö. Nybyggnation i kommunens serviceorter är ett annat viktigt tillskott där varje ny bostad bidrar till att behålla eller öka både kommunal och privat service, och därmed levandegöra orten. Och genom att bygga längs med regionala kollektivtrafikstråk använder vi befintlig infrastruktur, skapar ett stabilare underlag för samhällsservice och företag utanför stadsområdet och stärker serviceorternas utbud.

Sammantaget vill vi planera för att fler människor i kommunen ska kunna bo med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Cykel- och kollektivtrafik ska vara självklara val i vardagen. Denna utvecklingsinriktning skapar förutsättningar för Varberg att växa på ett långsiktigt och hållbart vis.

Pågående översiktlig planering

Just nu arbetar kommunen med att ta fram fördjupade översiktsplaner för Veddige, Tvååker, Rolfstorp/Skällinge samt Kungsäter. Läs mer om projektet med de fördjupade översiktsplanerna här.

Strategier och planer

I översiktsplanen beskrivs kommunens övergripande viljeriktning, hur vi vill att stad och landsbygd ska utvecklas. Denna övergripande viljeriktning har konkretiserats genom ett antal strategier och planer. Dessa dokument visar hur vi ska värna våra grönområden, hur vi prioriterar bland trafikslag, vilken typ av bebyggelse vi är positiva till samt vart vi ser att det är lämpligt med förtätning. Du kan läsa mer om de strategiska dokumenten här.

Kommunen har också tagit fram en utbyggnadsplan Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)och en markanvisningsplan Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)som beskriver hur vi prioriterar och tidsätter olika projekt.

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. På sidan Aktuella program och planer kan du ta del av detaljplaner under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

Under projekt kan du läsa om detaljplaner som vunnit laga kraft och som håller på att genomföras.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter