varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hållbarhet

Vy över fält med elkraftverk

Foto: Hidvi Group

Hållbarhet ingår som förhållningssätt i vår vision, Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt. Begreppet omfattar tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När vi planerar för ett växande Varberg behöver vi se till helheten och ta hänsyn till alla tre delar.

Omslag till Hållbarhetsmål 2017-2025

En hållbar Vision 2025

Kommunens vision för 2025 är att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen är vår gemensamma ledstjärna; en guide som talar om för oss som arbetar i kommunen i vilken riktning vårt arbete ska röra sig. Visionen anger också att förhållningssätten hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all vår verksamhet. Förhållningsättet hållbarhet innebär att arbetet för att leva upp till visionen måste ske med hänsyn till alla tre dimensioner av hållbar utveckling – vi ska arbeta för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Alla kommunens nämnder och bolag måste bidra inom sina ansvarsområden i ett gemensamt arbete för att bli en mer hållbar kommun. För att vägleda arbetet antog fullmäktige den 20 december 2016 Varbergs kommuns hållbarhetsmål för perioden 2017–2025. Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14.2 MB)

Målen vägleder mot ett mer hållbart Varberg

Hållbarhetsmål är uppbyggda efter den så kallade backcastingmetoden. Kortfattat innebär det att vi har föreställt ett lyckat resultat för Varbergs hållbarhetsarbete och sedan ställt frågan: Vad måste kommunen fokusera på för att nå detta resultat?

Hållbarhetsmålen tar avstamp i fyra inriktningar som anger vår ambitionsnivå och representerar hållbar utvecklings tre dimensioner:

Illustration av Varbergs hållbarhetsinriktningar

Som en del av visionen är målen vägledande för hur hela kommunkoncernen ska arbeta med hållbar utveckling - en gemensam utgångspunkt som anger vilka utmaningar och möjligheter som måste prioriteras om Varberg ska utvecklas på ett hållbart sätt. Målen skapar en samsyn kring vad ett komplext begrepp som hållbar utveckling i själva verket inbegriper och betyder för oss som organisation. De tydliggör dessutom vad kommunen behöver fokusera på för att leverera lokala insatser till det nationella och globala arbetet med att leva upp till Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål.

De 17 globala hållbarhetsmålen 1 Inen fattigdom, 2 ingen hunger, 3 god hälsa och välbefinnande, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 6 rent vatten och sanitet för alla, 7 hållbar energi för alla, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringarna, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald, 16 fredliga och inkluderande samhällen, 17 genomförande och globalt partnerskap

De 17 globala hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålen ersätter de tidigare lokala miljömålen för perioden 2008–2015. En viktig skillnad är att kommunen nu väljer att behandla alla tre dimensioner av hållbarhet i ett gemensamt styrdokument, där den ekologiska dimensionen inte längre särskiljs i ett separat målarbete. Det finns mycket att vinna på detta angreppssätt. De tre dimensionerna av hållbar utveckling bör betraktas som integrerade och odelbara, av den orsaken att de påverkar varandra och det krävs framgång inom både den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen för att nå en hållbar utveckling.

Fokus för målen är områden där kommunen har rådighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Det gäller både vår interna organisation, så som t.ex. en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta i kommunens verksamheter, men kanske framförallt om att skapa förutsättningar för de som lever och verkar i kommunen att agera hållbart och ansvarsfullt – genom att göra det lätt att göra rätt.

Hållbarhetsmålen och ett växande Varberg

Målen vägleder arbetet med att utveckla hela kommunen på ett så hållbart sätt som möjligt. Många förknippar hållbarhet med miljö, men begreppet innehåller som nämnt, tre aspekter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När vi planerar för att Varberg ska växa behöver vi se till helheten och ta hänsyn till alla tre delar. Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är det t.ex. väldigt viktigt att vi skapar fler bostäder – men när vi bygger nytt behöver vi förstås göra det på ett sätt som också är ekologiskt hållbart. Det gör vi bland annat genom att förtäta, det vill säga att bygga i staden och serviceorterna där det redan finns vägar, teknik, service och kollektivtrafik. På så vis sparar vi också värdefull jordbruksmark.

Att bygga hållbart är också att tänka långsiktigt och göra så kloka val som möjligt i själva byggprocessen. Det handlar bland annat om de mål vi sätter för ett energieffektivt och resurseffektivt byggande. Här kan vi bland annat påverka genom att ställa krav på giftfria materialval.

Att visa vägen mot en hållbar framtid

Ambitionsnivån är att Varberg ska vara ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbete – inte minst internt, men också genom att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart beteende hos invånare och näringsliv. Det vill säga – att göra det lätt att göra rätt. På så vis vävs hållbarhetsmålens ambitionsnivå samman med visionens verksamhetsidé om att förenkla människors vardag.

En hög ambitionsnivå förutsätter ett kontinuerligt förbättringsarbete, där vi som kommun hela tiden vässar oss inom hållbarhetsarbetet utifrån dagens utgångspunkt, men också att vi låter visionens ledord – nytänkande, framåtanda, kunskap och mod – återspeglas i arbetet för att leva upp till vår målsättning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter