varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Väröbacka/Limabacka växer

Nybyggda hus i Väröbacka

Foto: Hidvi Group

Väröbacka står inför en omfattande utveckling. 2017 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet och cirka 2 800 nya bostäder föreslås tillkomma för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan.

Fördjupad översiktsplan

Kommunen beslutade våren 2017 om en så kallad fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet, vilken omfattar kuststräckan från Tångaberg i söder och upp till kommungränsen i norr. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller områdets utveckling. Vi har sett över mark- och vattenområden och planerar för hur orterna inom området kan utvecklas långsiktigt med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen finns det förutsättningar för befintliga orter i området att växa med cirka 4 000 nya bostäder samt etablering av nya verksamheter vid strategiska lägen längs E6:an och väg 850.   

Den övervägande delen nya bostäder, cirka 2 800, föreslås tillkomma i tätorten Väröbacka (som omfattar både Väröbacka och Limabacka) för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan.

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Ny station i Väröbacka

Kommunen arbetar för att Väröbacka ska få en tågtation, så att fler ska kunna resa och pendla hållbart längs med Hallands norra kust. det utifrån ett helhetsperspektiv med bostäder. En station innebär också att hela samhället kan utvecklas med fler bostäder, verksamheter och service.

Konstgräsplan vid Värö skola

Kommunen har köpt mark för att kunna uppföra en konstgräsplan vid Väröbackaskolan och utöka antalet omklädningsrum i idrottshallen. En förstudie har påbörjas och förutsatt att investeringsmedel kan beviljas, så kan byggstart ske tidigast 2022.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter