Sök

Ortsutvecklingsstrategier

Landsskapsvy med en grusväg

Vy i Gödestad

Just nu pågår det ett arbete med att ta fram ortsutvecklingsstrategier för sju mindre orter i Varberg; Gödestad, Hunnestad, Derome, Sibbarp, Valinge, Karl-Gustav och Himle.

Ortsutvecklingsstrategierna ska bilda ett planeringsunderlag och utvecklingsprocesser för mindre orter som idag har ett föråldrat eller otillräckligt planeringsunderlag.

Syftet med utvecklingsstrategierna är att:

  • Skapa en gemensam och förankrad framtidsbild samt åtgärder för att nå dit genom ett aktuellt och användbart planeringsunderlag för respektive ort.

  • Ta tillvara på initiativ och drivkrafter för en positiv utveckling i respektive ort och därmed bidra till en utveckling för kommunen som helhet.
Översiktskarta över ortsutveckling. Markerat på kartan är Derome, Karl-Gustav, Vallinge, Gödestad, Hunnestad, Himle och Sibbarp.

Såhär ser processen ut:

  1. Faktainsamling och ortsanalys

Fakta om orten, befolkning, historia, näringsliv, landskap och grönområden samlas in.

  1. Byapromenad

Politiker, tjänstemän och samhällsföreningen tar en promenad för att få en bild av orten och förutsättningarna för hur orten kan utvecklas och förbättras.

  1. Framtagande av framtidsbild

Förslag till framtidsbild tas fram i en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och representanter för samhällsföreningen. Arbetsgruppen sammanställer ett förslag till ortsutvecklingsstrategi.

  1. Stormöte

Förslaget presenteras för bygden på ett stormöte, där invånarna har möjlighet att komma med input och synpunkter.

  1. Antagande av strategin

Kommunstyrelsen antar ortsutvecklingsstrategin.

  1. Åtgärdslista

Arbetsgruppen tar fram en åtgärdslista för att nå målen i strategin. Samhällsföreningen fyller en viktig funktion i förankringen av strategiernas åtgärdsförslag.

Antagna ortsutvecklingsstrategier

Hunnestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2018. Läs den här.PDF (pdf, 62 MB)

Gödestads ortsutvecklingsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019. Läs den här.PDF (pdf, 3.2 MB)

ikon

Kontakta oss

Projektteam

Ulrika Rylin

Landsbygdssamordnare

ulrika.rylin@varberg.se
070-872 29 44

Frida Eriksson

Samhällsplanerare

frida.eriksson@varberg.se
070-890 64 18

Självservice & blanketter