Sök

Frågor och svar om Farehamnen

Här hittar du kommunens svar på de vanligaste frågorna om projekt Farehamnen.
Har du andra frågor - hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

  Hamnflytten

När kommer nya delen av Farehamnen vara klar?
 

Förberedelserna för att kunna flytta den befintliga hamnverksamheten i Varberg börjar 2019 och kommer att pågå fram till 2022. Då beräknas utbyggnaden av Farehamnen vara färdig.

Varför flyttar kommunen hamnen?

Idag är området där hamnen ligger stängt och tillbommat för Varbergsborna. Hamnens verksamhet är viktig för Varberg, men geografiskt ligger den som en mur mellan staden och havet. När staten 2013 tog beslutet att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, kunde kommunen på allvar sätta igång med planeringen för att flytta hamnen och bygga en ny stadsdel: Västerport.

Området där det idag finns spår, bangård och industrihamn kommer att öppnas upp och bli tillgängligt för alla. När Engelbrektsgatan, Magasinsgatan och Baggens gränd förlängs ända ner till det kajstråket blir känslan av att Varberg är en stad vid havet ännu större än idag. I Västerport kommer ska det byggas 2 500 bostäder och stadsdelen kommer bidra till att Varberg fortsätter att vara en attraktiv och hållbar blandstad.

Vad händer med Stena Line?

I maj 2017 meddelade Stena att de inte flyttar med till nya hamnen. De kommer att avveckla sin verksamhet i Varberg i början av 2020. Stena Line och Hallands Hamnar har kommit överens om att Stenas Grenålinje ska utgå från Halmstad från och med den 1 februari 2020.

Kunde kommunen agerat annorlunda i färjefrågan?

Kommunens strävan var att få med Stena Line och färjan till den nya Farehamnen. Men en investering i ny färjehamn krävde ett avtal där Stena bär sina egna kostnader. Att med skattemedel subventionera enskilda företags verksamheter är inte förenligt med gällande lag.

Alla samtal fördes i god anda, och från kommunens sida finns en stor förståelse för att Stena gjorde en annan värdering av vad som är bäst för deras verksamhet. Bolaget har valt att inte fortsatt driva sin verksamhet i Varberg.

Detta är naturligtvis tråkigt för Varberg som förlorar en god samarbetspartner och en uppskattad verksamhet. Samtidigt är vi tacksamma för det goda samarbete som har varit och önskar Stena varmt lycka till med sin verksamhet från annan hamn.

   Byggperioden

Vad sker med hamnverksamheten under flytten?
 

Verksamheten i Varbergs hamn kommer att fungera som vanligt, både under flyttfasen och efteråt.

Hur kan t ex vädret påverka bygget av nya hamnen?

Det går inte att bygga en ny hamndel utan att vara exponerad för vädrets makter, men när det gäller utbyggnaden av Farehamnen kommer vi att använda oss av känd teknik. Förutsättningarna i Varberg bedöms inte utgöra något problem.

Det finns också olika bestämmelser som tar hänsyn till livet i havet som påverkar hur projektet kommer genomdrivas rent praktiskt. Till exempel kommer vi bara att muddra och bygga i vattnet under vintertid, detta för att skydda fiskarna och deras lek.

    Nya Farehamnen

Hur kommer den nya hamndelen att se ut?

Marken i Farehamnen ska - precis som i Västerport - höjas. Stenmassorna som kommer skapas i samband med att Varbergstunneln anläggs kommer här till användning, och ska bland annat att fungera som stödfyllning för Farehamnens mark. Väster om Farehamnen, det som idag utgör norra hamnområdet närmast Getterön, ska en cirka 300 meter rak kaj byggas. Bakom kajen anläggs en rak, plan yta där det bland annat kommer finnas lagerlokaler. Den nya hamndelen ska vara så generell som möjligt. Det betyder att den ska vara anpassad till skogshamnens verksamhet, men också passa till andra användningsområden.

Vad blir det för verksamhet i nya hamnen?

Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. Den verksamheten kommer att fortsätta i nya Farehamnen. Eftersom den nya hamndelen inte längre ska innehålla en färjeterminal, kan dessa ytor istället användas till utveckling och expansion av skogshamnen, vilket kommer att vara till nytta långsiktigt för Varberg.

Hur kommer trafiken att ledas till den nya hamnen?

Anslutningarna från hamnen ut mot Östra Hamnvägen kommer successivt att försvinna under byggtiden. Detta gäller både väg och järnväg. Efter 2022 kommer den enda infarten till hamnen att ligga i dess norra del, där en ny rondell ska anläggas i korsningen Östra Hamnvägen-Getterövägen.

När Stenaterminalen flyttar i januari 2020 kan trafiken i Lassabacka-rondellen minska eftersom antalet långtradare med gods till och från färjan försvinner.

   Ekonomi och miljö

Hur kommer omgivningen påverkas av hamnflytten? 

Hela hamnverksamheten styrs av ett miljötillstånd som reglerar till exempel ljudpåverkan och det kommer givetvis att följas. I vissa skeden kan det så klart bli en del byggbuller, men utöver det blir det ingen fysisk påverkan på omgivningarna runt hamnen.

En jordvall har redan anlagts längs med Getterövägen som skärmar av norrut mot naturområdet. Det är framför allt skenet från ljuskäglor som bedöms kunna störa fåglarna och jordvallen gör att den påverkan blir begränsad.

Vad kostar det att flytta hamnen och vem betalar?

Den samlade investeringskostnaden för att flytta hamnverksamheten - från den nuvarande Industrihamnen till Farehamnen -  uppskattas till cirka 400 miljoner kronor. Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Hur denna fördelning ska se ut kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om.

Varför är det bra med en handelshamn i Varberg? 

En handelshamn i Varberg gynnar det lokala och regionala näringslivet, i första hand skogsindustrin som är en bransch som ökar i södra Sverige. Vår hamn har också en bra lokalisering för andra aktörer inom svensk skogsnäring.

Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, skapar stora basflöden, men i den nya Farehamnen kommer även andra aktörer få plats. Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och Ryssland, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn.

Fartygstrafik är, näst efter järnvägen, det mest miljömässiga sättet att
frakta gods på. Att ha en väl fungerande infrastruktur, med samverkan mellan järnväg och sjöfart, är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Hamn- och gatuförvaltningen
0709-81 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Självservice & blanketter