varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Farehamnen

Hamnområdet med lastfartyg

All handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen. Att skogshamnen ska kunna arbeta effektivt och företagsekonomiskt lönsamt, både under flyttfasen och efteråt, är en viktig del i projekt Farehamnen.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Den nya hamndelen ska anläggas väster om denna. Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och yteffektiv hamn i Farehamnen.

Skiss som visar var nya hamnen ska anläggas i farehamnen

Färjan lämnar hamnen

2017 blev det klart att Stena Line inte kommer att flytta med till Farehamnen. Stena undersöker andra alternativ, och just nu pågår förhandlingar mellan Stena och Hallands Hamnar om en  flytt till Halmstad. De ytor som tidigare varit tänkta för en färjeterminal, kommer nu att kunna användas till utveckling och expansion av skogshamnen. 
Platsen där nuvarande färjeläge ligger behövs för att den nya stadsdelen Västerport ska kunna börja byggas och Stena kommer att lämna hamnen senast tredje kvartalet 2019.

Två alternativ

Under 2015 och början av 2016 genomförde kommunen en förstudie av hamnflytten. I förstudien har man bland annat låtit utföra tekniska studier, geoundersökningar, nautiska studier samt kostnadskalkyler. 
Två olika alternativ till hamnutbyggnad har studerats.

Finansiering

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar.
Hur denna fördelning ska se ut kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om, likaså om vilket av de två utbyggnadsalternativen som ska gälla i Farehamnen.

Sveriges största skogshamn

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 
Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn.

Att skogshamnen ska kunna arbeta effektivt och företagsekonomiskt lönsamt, både under byggperioden och efteråt, är en viktig parameter i projekt Farehamnen.
Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Hållbara transporter

2012 tog fullmäktige beslutet att hamnverksamheten även
fortsättningsvis ska vara en viktig del i kommunens infrastruktur.  Trafiklösningar och tillfartsvägar ska fungera optimalt för hamnens verksamheter, för både bil, lastbils - och järnvägstrafik.

Fartygstrafik är näst efter järnvägen, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att ha en väl fungerande infrastruktur, med samverkan mellan järnväg och sjöfart, är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Hamn + Stad = sant

Projekt Farehamnen är ett omfattande byggprojekt. Hänsyn måste tas både till hamnen och dess verksamheter, och till staden och dess behov.
Att planera och anlägga Varbergs nya hamn är en utmaning, men framför allt en möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Stadsutvecklingsprojektet

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter