varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projekt för ökad tillgänglighet

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Varbergs kommun har ett särskilt projekt för att göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och samtidigt öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Projektet utgår ifrån Staden för alla Pdf, 3.8 MB. (Pdf, 3.8 MB), en handlingsplan och ett projekt som löper under flera år. Handlingsplanen har skapats i samarbete med kommunala handikapprådets referensgrupp.

Vilka åtgärder har gjorts hittills?

Förbättrade parkeringsplatser för rörelsehindrade

Vi har gjort följande förbättringar:
- ökat tillgången till parkeringsplatser nära publika lokaler
- förbättrat skyltning av parkeringsplatserna i innerstaden
- förlängt parkeringsplatserna för att ge bättre utrymme för rullstolsburna.
- sänkt kantsten som underlättar rullstolsburna att ta sig från parkeringsplatsen upp på trottoaren. – under 2020 tillgänglighetsanpassas parkeringen vid 5:e vik på Getterön som bland annat får 16 nya parkeringsplatserna för rörelsehindrade.

Naturstenshällar för gångbanor

På de flesta trottoarer eller gångbanor i staden finns nu gånghällar som underlättar för personer med rollatorer, rullstolar och barnvagnar. På senare tid har vi förbättrat:

- Kungsgatan – nytt ledstråk med hällar
- Östra Vallgatan, Norrgatan och Västra Vallgatan – nya gångstråk med hällar
- Otto Torells gata – gångbana - Prästgatan – nya hällar på trottoaren

Gång- och cykelvägen mellan centrum och sjukhuset

På gång- och cykelvägen mellan Lorensberg till sjukhuset har vi under 2015 ökat säkerheten och tillgängligheten genom:
- breddning av delar av gång- och cykelbanan
- ny beläggning på delar av gång- och cykelbanan
- ny markering på gång- och cykelbanan som visar hur cyklister och gående ska samsas om utrymmet.
- upphöjda korsningar som dämpar bilarnas hastighet.
- Räfflade plattor och plattor med kupoler för att öka tillgängligheten för synsvaga och blinda.

Räfflade plattor läggs som en ledmarkering på platser där gående möter cyklister och bilar.

Stråket mellan Håstens torg och centrum

Vi har förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten på gång- och cykelstråket mellan centrum och Håstens torg under 2016-2017. Arbetet samordnades med arbetena vid det nya bostadsområdet Atle utmed Trädlyckevägen.

Gång- och cykelvägens passager över gator har blivit säkrare. Vid Äckegårdsvägen har vi gjort en förhöjd passage över gatan och vid övriga korsningar har vi lagt särskilda markbeläggningar för synsvaga.

Gång- och cykelvägen har blivit säkrare för alla trafikanter genom att vi delat in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. Gång- och cykelbanan är på de flesta sträckorna 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än tidigare.

Sträckan mellan Hagarondellen och Håstensgatan kan just nu inte förbättras eftersom åtgärderna i så fall kräver ombyggnad även av Trädlyckevägen.

 

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina 
Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter