varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan

Vi förbättrar trafiksäkerheten i korsningen i samband med att cykelvägen längs Thulegatan byggs klart.

Varför bygger vi?

Tanken med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen främst för oskyddade trafikanter. När det nu har byggts en gång- och cykelväg utmed Thulegatan behövs en säkrare passage över Engelbrektsgatan för att ansluta till den befintliga cykelvägen som finns på Engelbrektsgatans norra sida.

Hur kommer det att bli?

Hela korsningen kommer att höjas upp med ramper av asfalt. Den befintliga gångpassagen med grå plattor behålls och kompletteras med ytterligare en gång- och cykelyta över Engelbrektsgatan lite österut och en passage över Thulegatan. De taktila plattorna som utgör ledstråk behålls och kompletteras. En del brunnar kommer att behöva flyttas och några nya byggs.

Vad händer nu?

Planen är att påbörja ombyggnaden av korsningen hösten 2020 och arbetena beräknas pågå i cirka två månader.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Jimmy Johansson, projektingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se


Vedad Hadzic

Projektledare
Hamn- och gatuförvaltningen
Telefon: 073-430 76 19
E-post: vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter