varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan

Under 2021 förbättrar vi trafiksäkerheten i korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan.

Varför bygger vi?

Tanken med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen främst för oskyddade trafikanter. När det nu har byggts en gång- och cykelväg utmed Thulegatan behövs en säkrare passage över Engelbrektsgatan för att ansluta till den befintliga cykelvägen som finns på Engelbrektsgatans norra sida.

Hur kommer det att bli?

Hela korsningen kommer att höjas upp med ramper av asfalt. Den befintliga gångpassagen med grå plattor behålls och kompletteras med ytterligare en gång- och cykelyta över Engelbrektsgatan lite österut och en passage över Thulegatan. De taktila plattorna som utgör ledstråk behålls och kompletteras. En del brunnar kommer att behöva flyttas och några nya byggs.

Vad händer nu?

Planen är att påbörja ombyggnaden av korsningen under 2021.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Vedad Hadzic

Projektledare
Hamn- och gatuförvaltningen
Telefon: 073-430 76 19
E-post: vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter