varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gång- och cykelväg längs Västkustvägen

Under de kommande åren kommer Varbergs kommun att bygga ut ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen. Befintliga gång- och cykelvägar kommer att breddas och en ny sträckas kommer att anläggas med två nya gång- och cykelbroar.

Bild över gång- cykelväg

Gång- cykelvägen får linjer som skiljer fotgängare från cyklister.

Aktuellt

Detaljplanering för den första etappen av det nya gång- och cykelstråket beräknas slutföras under våren 2021. Den första etappen är den mest omfattande delen då den bland annat innefattar arbeten med de två befintliga vägbroarna över Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. Dessa kommer framöver även att användas för den nya gång- och cykelvägen.

Varför bygger vi om?

Projektet syftar till att skapa ett ihopkopplat cykelvägnät i Varberg för att kommunens boende och besökare enkelt, hållbart och tidseffektivt ska kunna ta sig från stadens norra delar till dess södra delar. Genom att bredda befintlig gång- och cykelväg och skapa en ny gång- och cykelväg på den del av Västkustvägen som i dag saknar detta bidrar projektet till att uppfylla hamn- och gatunämndens mål Ökad andel hållbara resor och transporter. Gång- och cykelstråket ska knyta samman flera av stadens större gång- och cykelvägar.

Varbergs kommun har tidigare fört dialog med allmänheten kring cykelplanen som antogs 2016. I denna dialog efterfrågades bland annat en cykelkoppling längs Västkustvägen som skulle kunna underlätta cykling i nord-sydlig riktning.

Etappindelning

Arbetet kommer att delas in i tre etapper Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB).

  • Etapp 1 – Den mellersta delen av gång- och cykelstråket kommer att gå mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. På denna sträcka ska en ny gång- och cykelväg byggas. Gång- och cykelvägen kommer dels att placeras i befintlig grässlänt öster om den befintliga Västkustvägen men även på Västkustvägen som på berörd sträcka smalnas av. Gång- och cykelvägen kommer att skiljas från trafiken på Västkustvägen med ett vägräcke och kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen förbi Peder Skrivares skola som kommer att breddas.

Sträckning etapp 1 Pdf, 741.9 kB. (Pdf, 741.9 kB)

  • Etapp 2 – Den norra delen av tvärstråket kommer att gå mellan Lassabackarondellen och Hagarondellen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.
  • Etapp 3 – Den södra delen av tvärstråket kommer att gå från Sjukhusrondellen till Södra Vägen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kommer att påverkas på olika sätt under olika delar av utbyggnaden. Mer information om detta kommer att publiceras efter hand.

Byggtiden

Utbyggnaden kommer ske etappvis:
Etapp 1 – Byggnation planerad att påbörjas under slutet av sommaren 2021.
Etapp 2 – Byggnation planerad till 2022.
Etapp 3 – Byggnation planerad till 2023.

Hur kommer det att bli?

Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli 4,5 meter bred och få linjer som skiljer fotgängare från cyklister. Förutom när gång- och cykelvägen svänger upp förbi sjukhuset så kommer den att följa Västkustvägen på dess östra sida. Belysningen längs hela sträckan kommer att ses över och kompletteras efter behov. Utöver detta kommer även bänkar, papperskorgar, träd och buskar att placeras ut på olika utvalda platser.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter