varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gång- cykelväg längs Österleden

Under 2021 förbättras gång- cykelvägen längs Österleden, mellan Jonstaka och Österängsvägen.

Varför bygger vi?

Genom att bredda befintlig cykelväg och bygga en helt ny cykelväg på en sträcka ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten, via ett så kallat yttre tvärstråk. Tanken är att underlätta för arbetspendling och främja ett hållbart resande.

Varberg Energi ska framtidssäkra sitt ledningsnät genom att lägga ner nya kablar utmed Österleden på hela sträckan från Österängsvägen till Jonstakarondellen. Då vill vi passa på att bygga en bättre cykelväg när marken ändå grävs upp.

Hur kommer det att bli?

Inom befintligt bostadsområde vid Träslövs trädgårdsstad/Prästakullen breddas den cykelväg som redan finns och kompletteras med belysning.

Mellan den befintliga cykelvägen vid Prästakullen och Österleden planerar vi att anlägga en vall. Den ska dämpa trafikbuller och bidra till att minska transporter av överflödiga massor.

Från det nybyggda boendet Midsommargården och söderut anläggs en ny cykelväg som anknyter till den nybyggda cirkulationsplatsen vid Vallinsvägen. Därifrån har Trafikverket byggt om cykelvägen söderut för att anpassa till omdragningen av järnvägen.

Vad händer nu?

Vid cykelvägen närmast Österängsvägen har Varberg Energi börjat lägga ner sina kablar. Nu går det att gå och cykla på den norra etappen men arbeten med bullervallen kommer att pågå under hösten 2021. Samtidigt har hamn- och gatuförvaltningen börjat lägga ner kablar vid grusvägen mellan dammen och Österleden. Denna sträcka kommer att asfalteras och få belysning. Arbetet fortsätter söderut och cykelvägen färdigställs etappvis. Målet är en färdig cykelväg omkring årsskiftet 2021/2022.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter