varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Baggens gränd

Under 2021 kommer vi att bygga ut Baggens gränd som ska bindas ihop med Gamlebygatan. Här planeras för en ny cykelväg, bilväg och trottoar.

En utbyggnad av Baggens gränd gör det möjligt för fastigheterna inom kvarteret att påbörja sin exploatering innan tunnelbygget är klart. Utbyggnaden bidrar till bättre trafiklogistik och uppfyller kommunens mål om tillväxt och fler bostäder.

Utbyggnaden sker i enlighet med gällande detaljplan för kvarteret Malmen/Charleshill, som vann laga kraft den 22 maj 2019. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om utbyggnad och finansiering av Baggens gränd under 2020.

Vad händer nu?

Under våren 2021 påbörjar Derome sprängarbeten inom kvarteret Charleshill 1 för underjordiskt garage och de förbereder även marken utanför garaget där en del av gatan ska byggas. Under 2021 kommer denna yta att nyttjas för Deromes etablering.

Markundersökningar kommer att göras i västra delen av Varbergs Bostads fastighet Malmen 8. Där finns idag en lekplats som kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt till dess att resten av gatan börjar anläggas. Staketet flyttas in en bit på lekplatsen under våren 2021 och de gröna ”lekstubbarna” och sandbordet tas bort. Under 2022 planerar Varbergs kommun att färdigställa resten av gatan.

Varför sker utbyggnaden nu, och inte längre fram?

Utbyggnaden samordnas med pågående byggnation av Varbergstunneln och det nya stationsområdet samt med de lednings- och sprängningsarbeten som krävs för byggnation av nya fastigheter inom planområdet för kvarteret Malmen/Charleshill. Byggnation av dessa nya bostäder är prioriterade enligt kommunens mål om fler bostäder för att minska bostadsbristen i centrum.

Utbyggnaden av Baggens gränd är prioriterad och kommer att bidra till en bättre trafiklösning inom kvarteret under byggtiden för projekt Varbergstunneln, som beräknas vara klart till 2025. Utbyggnaden är också en viktig del av vägnätet till och från det framtida stationsområdet.

Ursäkta bullret och röran!
Det kommer vara lite extra bullrigt under arbetstiden som utbyggnaden av gatan sker. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att ni inte blir störda alltför mycket.

Det nya gatuavsnittet kan även komma att leda till ett visst ökat trafikbuller i kvarteret. Enligt kommunens framtagna bullerutredning för prognos 2040 framgår det att samtliga bostäder längs Norra vägen, Lilla Drottninggatan och Baggens gränd kommer att klara gränsnivån för buller enligt riktlinjer vid bostadsfasader efter det att järnvägsområdet och tunneln är utbyggd.

När gatan byggs kommer Varbergs Bostad att uppföra ett skydd mot gatan. Vad som planeras att uppföras som skydd mot gatan och vad som kommer att hända på innergården på Malmen 8, hanteras av Varbergs Bostads AB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter