Sök

Bäckgatan

Under 2019 kommer hamn- och gatuförvaltningen att genomföra det återstående arbetet på Bäckgatan, efter byggnationen av parkeringshuset Trädgården. Arbetet kommer att genomföras mellan Västra Vallgatan och järnvägsspåren.

Varför bygger vi om?

2017 invigdes parkeringshuset Trädgården. Efter byggnationen skulle även Bäckgatan göras om för att anpassas efter det nya parkeringshuset. Anläggningsarbetet som ska förbätta gatumiljön, startade våren 2019.

Sommaruppehåll

I samband med det pågående arbetet på Bäckgatan så har förorenad mark och asfalt påträffats i gatan. Dessa massor måste, av miljömässiga skäl, grävas bort och ersättas vilket påverkar både omfattningen och sluttiden för våra arbeten. För att kunna utföra arbetet behöver en större avstängning av gatan göras. Eftersom vi inte vill störa trafiken och näringslivet i centrum under sommaren, tar arbetet därför en paus och återupptas igen efter semestern.

Hur kommer det att bli?

Gatan kommer att få en ny asfaltsbeläggning, nya planteringsytor på gatans norra sida och ledningar kommer att läggas ner i gatan för att förbättra vattenavrinningen. De fyra befintliga träden på gatans norra sida kommer att ersättas med åtta nya träd, bättre lämpade för platsen. På den södra gångbanan utförs endast mindre åtgärder med lagningar av gångbanan och en ny rad stenhällar.

Byggtiden

Arbetena startar upp under våren och beräknas att vara klara hösten 2019. Planteringen av de nya träden kommer att ske till hösten då detta är den mest lämpliga tiden för trädplanteringar som denna.

Iluustrationsplan

Illustrationsplan

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter