Sök

Gröna huvudgångstråk

Vi utvecklar Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att promenera och cykla vid korta resor.

Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrateginPDF (pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB). Projektet påbörjades 2015.

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Ljusbänkar vid Påskbergsskolan

Aktuellt i projektet

Under 2019 kommer vi arbeta med ett nytt grönt stråk på Ringvägen mellan Rosenfredsgatan och Bandholtzgatan. Körbanan kommer smalnas av och ge utrymme till en växtbädd som kommer omhänderta nederbörden som faller på gatan. Karaktären på planteringen kommer knyta an till kusten och havet med ett flertal olika gräsarter och blommande perenner som bidrar till gatans biologiska mångfald. Preliminär byggstart våren 2020.

Vad har hänt hittills?

Under 2015 arbetade vi med sträckan Landeriet (Falkenbergsgatan) – Påskbergsskogen. Det skapades en gångväg i stenmjöl och en ny mötesplats utanför Påskbergsskolan med plantering och ”sittpuckar”. Lökar och träd planterades i parken Landeriet och det sattes belysning utmed hela sträckan.

2016 utvecklades promenadstråket mellan Brunnsberg och Håsten. Utmed stråket skapades olika mötesplatser med sittbänkar och fruktträd. Den befintliga ängen på platsen kompletterades med fler blommande ängsarter.

Under 2017 arbetade vi med naturområdet strax söder om ABF. Syftet är dels att stärka den gröna kopplingen mellan Brunnsbergsskogen och boende på ömse sidor om Birger Svenssons väg, dels att skapa en grön mötesplats för närboende. Den vildvuxna karaktären på naturområdet kommer att bevaras. Träd och en del av buskagen sparas eftersom de utgör bra lekmiljöer för barn och bidrar till den biologiska mångfalden. I östra delen av naturområdet kommer ABF att etablera ett mindre odlingsområde där den som vill har möjlighet att odla.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter