Sök

Brunnsparken

Invigning av Brunnsparken den 30 juni

Invigning av Brunnsparken den 30 juni

Brunnsparken har omvandlats till ett attraktivt, grönt och lekfullt stadsrum och invigdes sommaren 2018. Brunnsparken byggs klart under hösten 2019, med start i september.

Aktuellt i projektet

Med start första veckan i september påbörjas arbetet med att bygga klart Brunnsparken, med en stentrappa ner mot Västra Vallgatan, stenytor och ett nytt träd.

För att kunna genomföra arbetena på ett säkert sätt behöver parkens västra del stängas av under hösten. Gående hänvisas till Kyrkogatan. Vi planerar att Brunnsparken ska vara helt klar senast i mitten av december. Vi gör vårt bästa för att minimera störningar i form av buller och damm.

Bakgrund

Under arbetet med förnyelse av Brunnsparken hittades ett arkeologiskt fynd (se 3D) länk till annan webbplatsi parkens västra del under våren 2018. Fyndet av branddammen har gjort att byggnationen av parkens västra del har dröjt. Branddammen fylldes igen våren 2019 men dess väggar finns kvar under mark.

Ny utformning

Parken har fått en ny markbeläggning i form av släta hällar i mitten av parken och smågatsten som återanvänts. Hälften av de stora träden behölls och har fått stora planteringar runt sig. Planteringarna har fått en blomsterprakt av fleråriga, låga växter. Runt planteringarnas kanter finns nu sittbänkar av trä.

Kyrkogatan byggs om tidigast 2024

Kyrkogatans utformning var en del av förslaget men byggdes inte om samtidigt som Brunnsparken. Skälet är att gatan behövs för trafik under perioden när Varbergstunneln byggs, år 2019-2024.


Processen från designdialog till färdigt projekt

Processen från designdialog till färdig brunnspark

Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden fattade beslut om förslaget den 13 februari 2017. Projektering och byggnation genomfördes under 2017 och 2018.

Om metoden designdialog

Deltagarna i en designdialog, fastighetsägare, företagare och medborgargrupper, träffas vid flera tillfällen. Mellan de olika dialogtillfällena tar landskapsarkitekter fram skisser utifrån de idéer som kommer fram under träffarna. Vid sista dialogtillfället presenterar landskapsarkitekterna ett slutförslag, som deltagarna får utvärdera.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 55
jennie.fagerstrom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter