varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Tillgänglighetsbad Getterön

Det pågår ett arbete med att anlägga ett nytt tillgänglighetsbad på 5:e vik på Getterön, med brygga och ramp ner i vattnet.

Brygga Getterön

Plan över bryggan. Bild: Mareld landskapsarkitekter

I Varbergs kommun pågår ett arbete med att utveckla kommunens badplatser och göra dem mer tillgängliga. Nu får Getterön ett tillgänglighetsbad, vilket underlättar för personer med exempelvis rullstol, rullator eller barnvagn att besöka badplatsen.

Hur kommer det att bli?

Badplatsen på 5:e vik utrustas med bland annat brygga och ramp ned i vattnet. Med i planerna framöver finns även ny toalettbyggnad, spång över sandheden, förnyad lekplats och parkeringsplats. Badet ersätter det tillgänglighetsbad som tidigare fanns vid Kåsa. Här kan du se planen i sin helhetPDF (pdf, 7.1 MB).

Illustrationsplan

Hänsyn till naturreservatet

Badplatsen ligger i ett landskap med höga naturvärden som skyddas genom naturreservat. I februari 2019 fick Varbergs kommun dispens från länsstyrelsen för att göra byggnationen. Redan vid val av utformning, material och konstruktion har hänsyn till naturvärdena varit en grundförutsättning. Så liten påverkan som möjligt har eftersträvats samtidigt som ökad tillgänglighet för allmänheten setts som en viktig aspekt. Den yta som tas i anspråk för brygga, omklädning och spång kompenseras genom att kommunen tar bort vresrosor (som är en invasiv art) i likvärdig omfattning. Under byggnationen kommer åtgärder tas som skyddar naturvärdena på platsen, exempelvis har markduk med grus på lagts ut för maskinerna att köra på så att sandheden inte körs sönder.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding

Hamn- och gatuförvaltningen

0732-31 59 88

julia.anding@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter