Sök

Tillgänglighetsbad Getterön

Under våren 2019 startar arbetet med att anlägga ett nytt tillgänglighetsbad på 5:e vik på Getterön, med brygga och ramp ner i vattnet.

Brygga Getterön

Plan över bryggan. Bild: Mareld landskapsarkitekter

I Varbergs kommun pågår ett arbete med att utveckla kommunens badplatser och göra dem mer tillgängliga. Nu får Getterön ett tillgänglighetsbad, vilket underlättar för personer med exempelvis rullstol, rullator eller barnvagn att besöka badplatsen.

Hur kommer det att bli?

Badplatsen på 5:e vik kommer under året att utrustas med bland annat brygga och ramp ned i vattnet. Förhoppningen är att betongrampen ska komma på plats under juni månad 2019. Resterande anläggning med brygga planeras ske under hösten. Med i planerna framöver finns även toalettbyggnad, spång över sandheden och förnyad lekplats. Badet ersätter det tillgänglighetsbad som tidigare fanns vid Kåsa. Här kan du se planen i sin helhetPDF (pdf, 7.1 MB).

Illustrationsplan

Hänsyn till naturreservatet

Badplatsen ligger i ett landskap med höga naturvärden som skyddas genom naturreservat. I februari 2019 fick Varbergs kommun dispens från länsstyrelsen för att göra byggnationen. Redan vid val av utformning, material och konstruktion har hänsyn till naturvärdena varit en grundförutsättning. Så liten påverkan som möjligt har eftersträvats samtidigt som ökad tillgänglighet för allmänheten setts som en viktig aspekt. Den yta som tas i anspråk för brygga, omklädning och spång kompenseras genom att kommunen tar bort vresrosor (som är en invasiv art) i likvärdig omfattning. Under byggnationen kommer åtgärder tas som skyddar naturvärdena på platsen, exempelvis har markduk med grus på lagts ut för maskinerna att köra på så att sandheden inte körs sönder.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding

Hamn- och gatuförvaltningen

0732-31 59 88

julia.anding@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter