Sök

Vanliga frågor och svar om den nya bad- och simanläggningen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om byggnationen av den nya bad- och simanläggningen i Varberg.

Hittar du inte svaret på din fråga nedan? Mejla den till nyabadet@varberg.se. Vi fyller löpande på sidan med nya frågor och svar.

Varför bygger vi en ny bad- och simanläggning?

Den befintliga simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande
renoveringsbehov.

Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.

Var ska den nya anläggningen ligga?

Den nya bad- och simanläggningen kommer att ligga på samma plats som Håstens simhall ligger idag.

Vad kommer den nya anläggningen att innehålla?

I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Entrén för bad, gym och Varbergs ishall kommer att vara gemensam, ambitionen är att anläggningen ska bli ett nav för motion och rekreation. Den nya anläggningen ska vara mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgängligt för alla.

När stänger Håsten simhall?

Håstens simhall stänger för allmänheten i maj 2018 precis som den brukar. Sommarsimskola och föreningar kommer att kunna nyttja anläggningen fram till och med vecka 27. Därefter stänger vi anläggningen för att kunna tömmas på möbler och andra inventarier som bl.a. kommer att användas i Veddige simhall.

När ska den nya bad- och simanläggningen vara klar?

Den nya anläggningen beräknas öppna våren 2021.

Var ska verksamheten ta vägen under byggtiden?

För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma kommer vi att utöka verksamheten på kommunens andra simanläggningar. Veddige simhall kommer att få utökade öppettider och reningsverket ska uppgraderas för att klara fler badande. Simstadion kommer att öppna något tidigare och hålla öppet längre på hösten.

Simundervisning och föreningsverksamhet kommer att prioriteras i första hand. Men det kommer även finnas möjlighet till motionssim, vattengympa och familjebad.

Var kan jag simma när Håsten har stängt?

Simstadion

Simstadion kommer att öppna något tidigare på försommaren och stänga senare på sensommaren.

Veddige simhall

Till hösten 2018 kommer vi att ha ökat kapaciteten vad gäller reningsverket vilket gör att vi kan ta emot fler badande.

Hur påverkas den kommunala simskolan?

Simundervisning är en av de verksamheter som kommer att prioriteras. Målet är att antalet kommunala simskoleplatser inte ska minska under byggtiden. Dock kommer undervisningen att i större utsträckning bedrivas på Simstadion under sommaren. Det blir alltså totalt sett färre simskoleplatser under höst- och vårtermin, men fler under sommaren.

Hur påverkas skolans simundervisning?

Målsättningen är att skolans simundervisning ska påverkas så lite som möjligt. Alla klasser kommer att erbjudas simundervisning i Veddige simhall och på Simstadion.

 Varför bygger man inte ett tak över Simstadion?

Inför byggnationen av en ny bad- och simanläggning gjordes en omfattande förstudie. Denna redde bland annat ut olika alternativa lösningar under byggtiden. Att sätta ett isolerat tält över Simstadion var ett av de förslag som undersöktes.

Förstudien kom fram till att det skulle vara för dyrt och tidskrävande att anpassa Simstadion för att användas året runt. Bland annat skulle alla rör behöva läggas om och isoleras för att anläggningen skulle kunna nyttjas vintertid. För att komma åt att göra detta skulle flera byggnader behöva rivas för att sedan byggas upp igen. Utredningen kom också fram till att det inte går att dra in fjärrvärme till Simstadion, den skulle därför sakna uppvärmningssystem för åretruntnyttjande. En annan aspekt är att en tältlösning skulle behöva vara på plats under hela byggtiden. Det skulle innebära att Simstadion inte kan nyttjas som utomhusbad på sommaren.

Vid ett avstämningsmöte presenterades en tältlösning med kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsnämndens presidium. Då fattades inriktningsbeslut om att inte arbeta vidare med tältlösningen.

Vad händer med Actics gym på Håsten?

I anslutning till Håstens simhall finns ett gym som drivs av Actic. Gymmet kommer att få nya lokaler som ligger delvis i Varbergs ishall och delvis i den nya bad- och simanläggningen (byggnaderna kommer att dockas ihop).

Gymmet kommer inte behöva stänga under tiden som den nya bad- och simanläggningen byggs. Gymmet får tillgång till cirka två tredjedelar av sina nya lokaler redan i höst. Dessa ligger på andra våning i Varbergs ishall, en yta som i dagsläget inte används.

Det innebär att två tredjedelar av gymmet hamnar i ishallen och en tredjedel läggs på andra våning i den nya bad- och simanläggningen. De båda byggnaderna kommer dockas ihop och gymmet får sin fulla storlek när hela anläggningen står klar 2021.

Det befintliga gymmet har sommarstängt från och med 28 juli och beräknas öppna i nya lokaler i september.

Varför tar det tre år att bygga den nya anläggningen?

Arbetet med den nya anläggningen är uppdelad i olika faser.

Sommaren 2018 tömmer vi Håstens simhall på inventarier.

Hösten 2018 startar rivningsarbetet.

Därefter tar det cirka 24 månader att bygga upp den nya anläggningen. Detta beräknas vara klart i slutet av 2020.

Där efter ska alla funktioner som hör en simhall till testköras och verksamheten ska flytta in.

Tidig vår 2021 är det dags för invigning av vår nya bad- och simanläggning.

Hur tillgänglighetsanpassas den nya bad- och simanläggningen?

Tillgänglighetsperspektivet är en viktig aspekt att ha med när layouten för den nya bad- och simanläggningen sätts. Där av har projektet anlitat en tillgänglighetsexpert. Nu (maj 2018) är projektet inne i projekteringsfas (planering) vilket innebär att vi inte har några detaljer att dela med oss av. Men allt eftersom vi kommer längre informerar vi om projektet och då även tillgänglighetsaspekten.

ikon

Kontakta oss

Frågor om den nya bad- och simanläggningen

Håstens simhall

Veddige Simhall

Simstadion

0340-880 83

Olof Johansson, enhetschef badanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningen
070-532 90 10
olof.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter