varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Värö station och Väröbacka samhälle

Väröbacka samhälle

Värö växer och nu planerar vi för utveckla Väröbacka och Limabacka med ny tågstation och nya bostäder i framtiden.

Vill du ha nyheter om vårt arbete med Värö station och utvecklingen av Väröbacka? Anmäl dig till våra nyhetsbrev.

Aktuellt i projektet

Under 2020 kommer vi att utreda var den nya stationen ska ligga. Vi arbetar också med en fördjupad översiktsplan för Väröbacka, ett arbete som kommer att pågå under 2020-2022.

Varför en ny fördjupad översiktsplan?

Eftersom de nya stationslägena inte stämmer överens med det läge som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten från 2017 behöver en ny plan tas fram. En ny plan kan också ge mer detaljerad vägledning för den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

Tidslinje för Väröbackas utbyggnad

Tankar kring samhällets utveckling

I oktober samlade vi in tankar kring Väröbackas utveckling och vad olika platser i samhället betyder för människor som bor i, jobbar i eller ofta besöker Limabacka eller Väröbacka. Synpunkterna togs emot via en digital enkät och via ”gåturer” i samhället. Materialet, som nu ska sammanställas och analyseras, kommer att bli värdefull kunskap för kommunen i den fortsatta planeringen av hur samhället kan utvecklas.

En växande serviceort

Väröbacka, som ligger i norra delen av kommunen längs med kusten och järnvägen, är en av kommunens serviceorter. I närområdet finns de större arbetsplatserna Ringhals och Södra Cell Värö. Avsikten är att utveckla och stärka orten med en tågstation, nya bostäder i blandade former, verksamheter och service. När Väröbacka växer finns också behov av nya trafiklösningar, grönområden, lekplats och andra gemensamma ytor.

Ny station i Väröbacka

Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma längs norra kusten. Ambitionen är att tågstationen ska tas i bruk 2026.

Förutsättningen för en tågstation i Väröbacka är att Varbergstunneln och Västlänken är färdigställda. Då kan ett nytt regionaltågssystem införas som kan innebära ett stopp i Väröbacka.

Planering och byggande av Västlänken, Varbergstunneln och Värö station sker parallellt med inriktningen att trafikstart av Värö station ska ske 2026 när Västlänken börjar trafikeras. Under samma tid ska planering av bostäder i Väröbacka och intilliggande orter inom upptagningsområdet ske.

Var stationen ska ligga är inte bestämt. Trafikverket och kommunen har tidigare utrett två möjliga placeringar. Nu utreds ytterligare ett alternativ, se streckat område på kartan nedan.

Karta över möjliga stationslägen för pendeltågsstation i Värö. Källa: Trafikverket och Varbergs kommun

Karta över möjliga stationslägen för pendeltågsstation i Värö. Källa: Trafikverket och Varbergs kommun

Dialog med boende och företag

Vi är måna om att planeringen för det växande Väröbacka sker i samklang med befintlig bebyggelse och att företag och boende i Väröbacka och Limabacka är med i dialogen. Boende och andra intresserade kommer att ges möjlighet att påverka under olika skeden av planeringsprocessen.

Vad har hänt hittills?

1990 – Översiktsplan för Varbergs kommun– Station i Värö finns utpekat i planen.

2000 – Fördjupad översiktsplan för Norra kusten– Station i Värö finns utpekat i planen.

2010 – Översiktsplan för Varbergs kommun– Station i Värö finns utpekat i planen.

2014 – Förberedande workshoppar inför arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kusten.

2015 – Samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet.

Februari 2017 – Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet. Station i Värö finns utpekat i planen men i ett annat läge än tidigare.

Februari 2017 – Värö station finns med som en skrivning i ett tilläggsavtal för Varbergstunneln mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun.

April 2017 - Varbergs kommun och Region Halland tecknar en avsiktsförklaring om att tillsammans planera för en tågsstation och ny bebyggelse i Värö.

Våren 2017 – Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för framtida rese- och transportbehov mellan Varberg och Göteborg.

Februari 2019 – Trafikverkets utredning visar två möjliga placeringar för ny station i Värö.

Juni 2019 - Kommunstyrelsen beslutar att en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska tas fram där ett första steg är att utreda lämpligt stationsläge.

Hösten 2019 - Varbergs kommun inleder arbetet med en stationslägesutredning.

Vintern 2019 - Kommunen och Trafikverket beslutar att utreda ett tredje läge för stationen.

Frågor och svar

Varför planeras det för en ny tågstation i Väröbacka?

Varberg växer, och då framför allt längs kusten. En tågstation i Väröbacka med nytt stopp på Västkustbanan skulle skapa ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för utvecklingen i kommunens nordvästra delar.

Men en ny tågstation i Väröbacka blir det lättare att hantera de ökade transportbehov som uppstår i samband med en växande befolkning och arbetsmarknad. Fler får möjlighet att resa hållbart till sina arbeten och fritidsaktiviteter.

Varbergs kommun arbetar därför för att det ska tillkomma en ny station på Västkustbanan i Väröbacka, och ett framtida stationsläge har under en längre tid funnits med i kommunens översiktliga planering.

Vad ska byggas vid den nya stationen?

Exakt vad som kommer att byggas i stationens direkta närhet kan variera beroende på vilket stationsläge som väljs. Tillgång till mark och andra förutsättningar för bebyggelse är exempel på faktorer som spelar in för hur stationens närmsta omgivning kan utvecklas.

Vad som med säkerhet kommer att byggas i anslutning till stationen är funktioner direkt kopplade till användandet av tågstationen, som exempelvis plattformar, stationshus, parkeringar med mera.

Varför tar det lång tid att få till tågstationen i Värö?

Utbyggnaden och trafikeringen av en ny station i Väröbacka är starkt knutet till kapaciteten in mot Göteborg. Först när Västlänken och Varbergstunneln börjar trafikeras är det möjligt att införa ett nytt regionaltågsystem med ett stopp i Väröbacka. Västlänken kan börja trafikeras år 2026, och detsamma gäller då för stationen i Värö.

Det är mycket som ska göras innan en ny station är på plats och kan trafikeras. Det ska bland annat planeras för och byggas ut plattformar, stationshus, parkeringar och anslutande vägkopplingar av olika slag. Det ska även förhandlas om finansiering och markåtkomst med mera.

Vad händer i planeringen framåt?

Varbergs kommun, Trafikverket och Region Halland ansvarar för olika delar i det förberedande arbetet för en station och utveckling av Väröbacka.

För Trafikverkets del handlar det om att planera och bygga ut det som har med järnvägsanläggningen att göra, det vill säga spår och plattformar med mera.

För kommunens del handlar det om att planera för en lämplig samhällsutveckling av Väröbacka med nya bostäder, verksamheter och service. För att detta ska kunna ske behövs en aktuell översiktsplan som ger vägledning för kommande detaljplaner och bygglovshantering. Kommunen kommer därför 2019 att påbörja arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Parallellt med det arbetet kommer detaljplaner för olika delar att tas fram för att möjliggöra för en utbyggnad i olika etapper. Utöver planering och utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer kommunen även att planera och bygga ut parkeringar, stationshus med vänthall samt övrig infrastruktur kopplad till stationsområdet.

Region Halland ansvarar för delarna kopplade till kollektivtrafiken.

Varför tar vi fram en ny fördjupad översiktsplan?

Den gällande planen för norra kusten som antogs 2017 omfattar hela kuststräckan mellan Tångaberg i söder och kommungränsen i norr och är på en väldigt övergripande nivå. När denna plan togs fram fanns Värö station inte med i den statliga infrastrukturplaneringen, varför stationsläget endast utreddes på kommunal nivå och inte i samverkan med Trafikverket och Region Halland.

Senare under hösten 2017 skrevs ett tilläggsavtal för Varbergstunneln där kommunen, Trafikverket och Region Halland kom överens om att tillsammans påbörja planeringen för en station i Värö, med trafikstart 2026. Detta blev starten på Trafikverkets mer detaljerade arbete med Värö station, där man under våren 2019 har landat i två möjliga stationslägen. Inget av dessa lägen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen från 2017.

Nu är det upp till kommunen att utreda vilket stationsläge som skapar bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling av Väröbacka och dess omland. Eftersom stationsläget kommer att skilja sig åt från det som fanns med i den fördjupade översiktsplanen behöver en ny plan tas fram. Frågor som rör statliga intressen och infrastrukturfrågor hanteras bäst i en fördjupad översiktsplan.

Den nya planen ska vara på en sådan detaljerad nivå att det är möjligt att gå direkt på detaljplan i nästa skede. I planen tas ett helhetsgrepp för den övergripande utvecklingen av orten, bland annat gällande bebyggelse, vägstruktur, teknisk försörjning av bland annat vatten och avlopp samt platser för service, natur och rekreation.

På vilket sätt påverkas Väröbacka av en ny station?

En tågstation i Väröbacka ger ökad regional tillgänglighet och därmed förändrade förutsättningar för utveckling, dels för Väröbacka samhälledels för stora delar av kommunens nordvästra delar.

Kommunens ambitioner är att Väröbacka ska växa med en stor mängd nya bostäder och verksamheter. Inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för norra kusten (2017) bedömdes en lämplig utveckling för orten vara ca 2000-3000 nya bostäder, vilket skulle kunna ge plats för cirka 6000 nya invånare. Jämfört med de cirka 900 invånarna som bor här idag innebär detta en stor förändring för orten.

I takt med att orten växer med en station och nya bostäder finns också behov av olika typer av service samt för offentliga platser för lek och rekreation.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

0340-69 76 34

malin.johnsson@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0340-69 70 13

frida.eriksson@varberg.se

Självservice & blanketter