Sök

Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Bild över planområdet för Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Varberg växer och just nu pågår det planer för en större utveckling av Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

Planprogramområdet mellan Västkustvägen och Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad är utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde. Under 2019 pågår arbetet med att ta fram ett program som ska ge förslag på hur utvecklingen kan se ut.

Planprogrammet sätter strukturen

Inriktningen för det nya området är att det tydligt ska knyta an till den befintliga bebyggelsen och strukturen. Planprogrammet ska visa på hur området kan utformas på ett övergripande plan och blir ett underlag för de kommande detaljplanerna. Planprogrammet kommer ge förslag på en etappindelning för hur området kan byggas ut framöver.

Inom planprogramområdet ska det finnas en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus, kedjehus och villor. Det kommer också att vara en variation av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter och olika prisnivåer. Blandningen ska bidra till en socialt hållbar utveckling genom att locka människor med olika behov och förutsättningar, samtidigt som det skapas nya och intressanta miljöer.

Den nya bebyggelsen kan ge plats åt cirka 2200 nya bostäder. Vi arbetar för att de första bostäderna kan börja byggas 2022.

Karta över planområdet

På kartbilden ovan visas vilket område som omfattas av planprogrammet.

Boende med närhet till hav, rekreation och staden!

Utvecklingen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad innebär att fler människor får möjligheten att bosätta sig på en plats med fantastiska förutsättningar utifrån närheten till hav, rekreation och staden.

Utöver bostäder planeras det även för service i form av förskolor, skola, äldreboende, handel samt olika typer av park- och naturområden. Genom en utveckling av cykelstråk och fortsatt närhet till stadsbussen in i området skapas också goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Från tidig planering till färdigt bostadsområde

Att utveckla nya bostadsområden är en lång process och planeringen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad är än så länge i ett tidigt skede. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper.

Vad händer nu?

Arbetet med planprogrammet pågår och beslut för att gå ut på samråd är planerat till hösten 2019. Samråd för förslaget till planprogram kommer därmed troligtvis att ske i slutet på 2019 eller i början på 2020.

Syftet med programmet är att man tar ett helhetsgrepp kring området för att studera övergripande förutsättningar och strukturer. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande detaljplaner i området.

Tidslinje planprogram

Vad händer framåt?

När programmet är klart påbörjas arbetet med detaljplaner, som startas upp i takt med orternas utveckling och behov. Området kommer successivt växa fram allteftersom detaljplaner för olika delar färdigställs.

Samråd och dialog

Under planprocessenlänk till annan webbplats finns olika tillfällen för dig att vara delaktig i planeringen och komma med synpunkter, till exempel genom samråd under tiden då planprogram och detaljplaner tas fram.

Har du frågor?

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga? Varmt välkommen att kontakta oss som arbetar med planeringen av utbyggnaden av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

Varför planerar vi att bygga just här?

Varberg växer och vi har en bostadsbrist i kommunen. Det är kommunens ansvar att se till att vi har en plan gällande bostadsförsörjningen. I översiktsplanen pekas områden ut, som bedöms lämpliga för en utveckling av bostäder. Området öster om Träslövsläge och Gamla Köpstad finns utpekat i den fördjupade översiktsplanen för staden.

Vad innebär ett planprogram?

All tillkommande bebyggelse som innebär en ny sammanhållen bebyggelse föregås av detaljplanekravet. Syftet med detaljplanekravet är att kommunen ska pröva markanvändningen genom en samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen.

Planprogram är det tidigaste skedet i planprocessen och används oftast när man behöver se över ett större område och skapa en struktur. Sedan blir nästa steg att påbörja detaljplan för olika deletapper inom programområdet.

Vad kommer det att bli/byggas för något?

Planprogrammet kommer ge svar på vad som kommer byggas i stora drag. Det ger svar på vilken typ av bebyggelse som föreslås, var den ska lokaliseras tillsammans med var all infrastruktur ska ligga i form av vägar och ledningar med mera.

Planprogrammet tittar på möjligheterna att kunna bygga runt 2200 bostäder inom det här området, det kommer även blir service i form av skola och förskola.

En del av planeringen kommer också att vara att dela in området i olika etapper, då allt inte kan byggas ut på en gång.

När beräknas allt bli klart?

Programmet beräknas bli klart eller godkännas som det heter i början på 2020.

Sedan blir nästa steg att påbörja detaljplaner inom området. För att påbörja en detaljplan krävs det att markägaren är intresserad och i detta område är det både kommunen och enskilda som äger mark. När det finns ett intresse att bygga är första steget en ansökan om planbesked och därefter anger stadsbyggnadskontoret när man avser påbörja detaljplanen.

Processen att ta fram en detaljplan brukar ta cirka 18–24 månader. Därmed kommer det dröja ett antal år innan det börjar byggas i området.

Kommer jag som bor i området kunna påverka?

Ja. Under planprocessen finns olika tillfällen, till exempel så kallade samråd, där du både kan få insyn i hur planerna ser ut och lämna synpunkter för att påverka utvecklingen. Planprogrammets samråd planeras till hösten 2019.

Vem kommer att bygga området?

Det kommer vara olika aktörer som bygger inom området eftersom marken ägs av flera olika markägare, varav kommunen är en markägare. Det finns därför inget tydligt svar på den frågan än eftersom man är så tidigt i planeringen av området.

Hur höga hus kommer det att bli?

Det finns inget exakt svar på den frågan men i planprogrammet arbetar vi för att den nya bebyggelsen ska vara väl anpassad till platsen och den befintliga bebyggelsen. Det kommer bli allt från enplanshus till flerbostadshus som går upp ett antal våningar.

Kommer det att bli mycket trafik?

I samband med att området byggs ut kommer trafiken att öka i form av byggtransporter. Trafiken är en av de frågor som behandlas i både planprogrammet och i kommande detaljplaner. I dessa processer utreder vi att vägarna är utformade för att klara den belastning som utbyggnaden medför.

Hur påverkar vatten- och avloppssituationen?

Det är flera delar som krävs för att en stad och tillkommande bebyggelse ska fungera. I takt med att staden växer ställer det också allt högre krav på kommunens tekniska infrastruktur, den som inte syns men som är helt avgörande för att vi ska kunna få vatten i kranarna, kunna spola i toaletten och inte få översvämmade tomter.

Varberg växer och i takt med detta krävs inte bara underhåll utan även större och bättre ledningar. Vivab som ansvarar för dessa frågorna i kommunen planerar för en utbyggnad av den så kallade Västra kuststammen, en spillvattenledning som ska försörja Tvååker, Himle och södra delarna av Varberg för att ansluta till befintligt nät i höjd med Breared.

Utbyggnaden av Västra kuststammen är avgörande för en utbyggnad av östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. Därför kommer en etappindelning och tidsättning av utbyggnaden behöva gå hand i hand med utbyggnaden av Västra kuststammen.

Hur får man en bostad i området?

Än så länge är vi i ett väldigt tidigt skede av planeringen och vi har inte så mycket kunskap om hur och när den kommande utbyggnaden kommer att ske. Därför kan det vara bra att hålla koll på uppdateringar inom vår hemsida utifrån de tidsspann som anges på tidslinjen ovan.

Vad ska hända med Knarråsen?

Knarråsens naturområde ingår inom planprogrammets gräns. Syftet med detta är att Knarråsen idag inte är planlagt som naturområde och genom att ta med detta i planprogrammet kommer vi vilja säkerställa detta. Knarråsen ska alltså fortsatt vara ett natur- och rekreationsområde och kommer inte tas i anspråk för bebyggelse.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Lena Johansson, planarkitekt
telefon: 0340-881 16

e-post: lena.johansson8@varberg.se


Hanna Lundgren, projektledare exploatering
e-post: hanna.lundgren@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter