varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Östra Träslöv - en ny stadsdel i ett växande Varberg

Bild på karta över centrala Varberg och österut, med markering på Östra Träslöv där det nya bostadsområdet planeras växa fram

Varberg växer och nu planerar vi för en ny stadsdel i Östra Träslöv med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

Naturlig förlängning av Varbergs stadsområde österut

Östra Träslöv har funnits med som ett framtida utvecklingsområde i kommunens översiktsplan under lång tid. Inriktningen för den nya stadsdelen är att den ska bli en naturlig förlängning av Varbergs stadsområde österut. Marken är till största del kommunägd vilket ger stora påverkansmöjligheter till hur stadsdelen kommer att växa fram, med hänsyn tagen till befintlig miljö. 

Här ska det finnas en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus och villor. Det kommer också att vara en variation av upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter) och prisnivåer. Blandningen ska bidra till spännande och intressanta miljöer, men också till att attrahera människor med olika behov och förutsättningar.

En grov uppskattning är att den nya stadsdelen kan ge plats åt cirka 1 900 nya bostäder.

Mer än bara bostäder!

Östra Träslöv ska vara mer än bara bostäder! Här planeras även för  service i form av förskolor, äldreboenden, handel samt olika typer av park- och naturområden. Genom att förlänga stadens cykelstråk och stadsbusslinjer in i området skapas också goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Från tidig planering till färdig stadsdel

Att utveckla en ny stadsdel är en lång process och planeringen av Östra Träslöv är än så länge i ett tidigt skede. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper.

Vad händer nu?

Nästa steg är att ta fram ett planprogram för hela området, där man tar ett helhetsgrepp i syfte att studera övergripande förutsättningar och strukturer. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande detaljplaner i området. Programarbetet har ännu inte påbörjats.

På kartbilden ovan visas i grova drag vilket område som kommer att omfattas av planprogrammet.

Vad händer framåt?

När planprogrammet är klart påbörjas arbete med detaljplaner, som startas upp i takt med stadens utveckling och behov. Området kommer successivt växa fram allteftersom detaljplaner för olika delar färdigställs.

Samråd och dialog

Under planprocessen finns olika tillfällen för dig att vara delaktig i planeringen och komma med synpunkter, till exempel genom samråd under tiden då planprogram och detaljplaner tas fram.

Har du frågor?

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om Östra Träslöv.
Johan Thein, exploateringsstrateg, e-post: johan.thein@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter