varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Delområde Apelviken

Apelvikens strand med kitesurfare ute i havet

Många synpunkter har skickats in om spårområdet och det är roligt att se ett sådant engagemang från både privatpersoner och verksamheter! Förslagen och synpunkterna har en stor spridning och innehåller flera idéer som är spännande och kreativa.

Totalt har runt 80 synpunkter lämnats rörande både det pågående projektet i Apelviken och spårområdet. Fokuset låg denna gång på synpunkter för delområde Apelviken men synpunkter för andra delar av spåret har också räknats med.

En del synpunkter in berör också områden som ligger utanför utredningen för spårområdet. Alla synpunkter diarieförs och kan användas i samband med andra projekt och utredningar.

Nedan sammanfattar vi vad Varbergs och Apelvikens invånare tycker är viktigast för Apelvikens utveckling när järnvägen försvinner.

Gång- och cykel

Det finns ett stort intresse för att omvandla det gamla spåret till en gång- och/eller cykelbana. Denna har föreslagits med flera olika utformningar. Bland annat genom att koppla ihop centrum–
Apelviken, Apelviken–Breared eller till och med hela stäckan till ett sammanhängande cykelstråk. Cirka 50 utav synpunkterna, över 60%, skriver uttryckligen att de vill ha gång- och/eller cykelbana där spåret ligger idag.

Biltrafik på spårområdet

Flera av de inkomna synpunkterna berör biltrafik på och runt spåret. Av dessa är majoriteten, runt 20 stycken, emot bilar på spårområdet och ett fåtal för biltrafik längs vissa delar av spåret. Hälften av de som är emot biltrafik på spåret uttrycker att de föredrar gång- och cykelväg istället.

Alternativ trafik

De synpunkter som inkommit och som önskar annan trafik än gång, cykel och bil har vi samlat och vi kallar kategorin för alternativ trafik. Flera kreativa lösningar har skickats in som föreslår spårvagnar,
autonoma fordon och minibussar som skulle kunna trafikera sträckan mellan centrum och Apelviken. Runt 10 av de inkomna synpunkterna handlade om alternativ trafik.

Grönska och rekreation

Utöver möjligheten att använda spåret som transportled så har flera betonat vikten av grönska och rekreation i staden och menar att spårområdet också skulle kunna omvandlas till parkytor, utegym och mötesplatser. Flera av dessa vill också att ytor utvecklas med kulturhistoria i fokus för att knyta an till platsen. Runt 20 av de inlämnade synpunkterna lyfter upp gröna värden som en viktig aspekt i utredningen.

Andra synpunkter

Flera unika och spännande synpunkter är svåra att placera i en egen kategori och inte alla föreslås på en specifik plats. Ytterligare utveckling som önskas gäller bland annat:

  • Fler parkeringsplatser
  • Serveringar
  • Konstinstallationer
  • Terrasser och sittplatser
  • Väderskydd
  • Hyrcykelstationer
  • Bevara spåret som minne
  • Odling

Vad händer härnäst?

Synpunkterna som skickats in kommer att analyseras och ligga till grund för arbetet att ta fram förslag för utveckling av spårområdet. Vi gör en avvägning om synpunkterna passar inom spårområdesprojektet, inom byggprojekt Apelviken eller om de bör skickas till Varberg direkt för vidare hantering.

När vi sedan tagit fram förslag kommer de ställas ut för allmänheten att ta del av. Information om en kommande utställning läggs ut på projekthemsidan Järnvägsspåret efter tunnelbygget.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter